24 މާރޗް 2019 | އާދީއްތަ | 13 ފަސްބަދުރުވަ
17 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:29
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:19
މެންދުރު 12:16
އިރުއަރާ 06:07
ފަތިސް 04:57


ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހާ ބައްދަލުކުރެއްވުން


ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި797

12 މާރިޗް 2019 -- މި ބައްދަލުކޮށްލެއްވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ސަރުކާރަށް، މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމަންޓާއި އެމަނިކުފާނުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލެއްވުމާއި ތާއީދު އަބަދުވެސް އޮންނާނެ ކަމުގައި ރައީސް މައުމޫން ވިދާޅުވިއެވެ..-- ފޮޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

12 މާރިޗް 2019 -- ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށްދިޔައީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައެވެ.-- ފޮޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

12 މާރިޗް 2019 -- މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ސަރުކާރުން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދަވާ އެކި ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ދެ ބޭފުޅުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވެވިއެވެ -- ފޮޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

12 މާރިޗް 2019 -- ރައިސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަގު ސާލިހް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އާއި ސަލާމް ކުރައްވަނީ..-- ފޮޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް