24 މާރޗް 2019 | އާދީއްތަ | 13 ފަސްބަދުރުވަ
17 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:57
އިރުއަރާ 06:07
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:19
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:29


ސިނަމާލެ ބްރިޖްގައި ދުއްވާއިރު ހެލްމެޓް އަޅަން މަޖުބޫރު


ސިނަމާލެ ބްރިޖްގައި ދުއްވާއިރު ހެލްމެޓް އަޅަން މިހާރު މަޖުބޫރެވެ.837

11 މާރިޗް 2019 -- ބްރިޖަށް އެރުމަށް މީހަކު ހެލްމެޓް އަޅައި ތައްޔާރުވަނީ. -ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

11 މާރިޗް 2019 -- ހެލްމެޓް އަޅައިގެން މީހަކު ސިނަމާލެ ބްރިޖަށް އަރަނީ. -ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

11 މާރިޗް 2019 -- ފުލުހުންގެ ބަޔަކު ހެލްމެޓް އަޅައިގެން ބްރިޖްގައި. -ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

11 މާރިޗް 2019 -- ހެލްމެޓް އަޅައިގެން މީހަކު ސިނަމާލެ ބްރިޖަށް ދުއްވަނީ. -ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

11 މާރިޗް 2019 -- ހެލްމެޓް އަޅައިގެން މީހަކު ސިނަމާލެ ބްރިޖްގައި ދުއްވަނީ. -ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

11 މާރިޗް 2019 -- ހެލްމެޓް އަޅައިގެން މީހަކު ސިނަމާލެ ބްރިޖަށް އަރަނީ. -ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

11 މާރިޗް 2019 -- ހެލްމެޓް އަޅައިގެން މީހަކު ސިނަމާލެ ބްރިޖްގައި ދުއްވަނީ. -ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

11 މާރިޗް 2019 -- ހެލްމެޓް އަޅައިގެން މީހަކު ސިނަމާލެ ބްރިޖް ހުރަސްކުރަނީ. -ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

11 މާރިޗް 2019 -- ހެލްމެޓް އަޅައިގެން މީހަކު ސިނަމާލެ ބްރިޖް ހުރަސްކުރަނީ. -ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

11 މާރިޗް 2019 -- ހެލްމެޓް އަޅައިގެން މީހަކު ސިނަމާލެ ބްރިޖް ހުރަސްކުރަނީ. -ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ