21 އޭޕުރިލް 2019 | އާދީއްތަ | 14 އައްސިދަ
14 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:44


ލަންކާއިން ރައީސް ސޯލިހަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް


ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުންނަށް މަރްޙަބާ ދެންނެވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ ސްރީލަންކާގެ ޕްރެޒިޑެންޝަލް ސެކްރެޓޭރިއެޓްގައި، ސްރީލަންކާ ގަޑިން މިއަދު ހެނދުނު 10 ޖެހިއިރުއެވެ.1508

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުންނަށް މަރްޙަބާ ދެންނެވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ ސްރީލަންކާގެ ޕްރެޒިޑެންޝަލް ސެކްރެޓޭރިއެޓްގައި، ސްރީލަންކާ ގަޑިން މިއަދު ހެނދުނު 10 ޖެހިއިރުއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ދެ ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

އޭގެތެރޭގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ވަފުދުގައި ހިމެނުނު މިނިސްޓަރުންވެސް ހިމެނިވަޑޑައިގަންނަވަ އެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން މިދަތުރުފުޅުގައި ކޮލަމްބޯގައި ތިއްބަވާ ހިލްޓަން ހޮޓެލުން ޕްރެޒިޑެންޝަލް ސެކްރެޓޭރިއަޓަށް ވަޑައިގަތީ ރަސްމީ ޢިއްޒަތުގައެވެ.

މަރްޙަބާ ދެންނެވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުންނަށް، ސްރީލަންކާ ސަރުކާރުގެ ޢިއްޒަތްތެރިން ތަޢާރުފްކޮށް އެރުވުނެވެ. އަދި ސްރީލަންކާގެ ރައީސަށް ދިވެހި އިއްޒަތްތެރިން ތައާރަފްކޮށް އެރުވުނު އެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ސްރީލަންކާގެ ރައީސް ޑަޔަސްއަށް އަރައިވަޑައިގަތުމުން، ޕްރެޒިޑެންޝަލް ސެލިއުޓް އަރުވައި، ދިވެހިރާއްޖެއާއި ސްރީލަންކާއާ ދެޤައުމުގެ ޤައުމީ ސަލާމް ކުޅުނެވެ.

ރަސްމީ ޢިއްޒަތުގައި ވަޑައިގެންނެވިއިރު، ސްރީލަންކާގެ ޘަޤާފީ ކުޅިވަރުތައް ކުޅެމުންދިޔައެވެ.

ޕްރެޒިޑެންޝަލް ސެކްރެޓޭރިއަޓުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުންނަށް ރަސްމީކޮށް މަރްޙަބާ ވިދާޅުވީ، ސްރީލަންކާގެ ރައީސް މައިތްރިޕާލަ ސިރިސޭނާއާއި، އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ޖަޔަންތީ ޕުޝްޕާ ކުމާރީއެވެ.

އެއަށްފަހު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ސްރީލަންކާގެ ރައީސް ޑަޔަސްއަށް އަރައިވަޑައިގަތުމުން، ޕްރެޒިޑެންޝަލް ސެލިއުޓް އަރުވައި، ދިވެހިރާއްޖެއާއި ސްރީލަންކާއާ ދެޤައުމުގެ ޤައުމީ ސަލާމް ކުޅުނެވެ.

އެއަށްފަހު 21 ބަޑީގެ ސަލާމެއްވެސް އެރުވުނެވެ. އޭގެފަހުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޝަރަފުގައި އޮތް ސްރީލަންކާގެ ޓްރައި ފޯސްގެ ގާޑް އޮފް އޮނަރެއް، އެމަނިކުފާނު އިންސްޕެކްޓް ކޮށްދެއްވިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުންނަށް މަރްޙަބާ ދެންނެވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ ސްރީލަންކާގެ ޕްރެޒިޑެންޝަލް ސެކްރެޓޭރިއެޓްގައި، ސްރީލަންކާ ގަޑިން މިއަދު ހެނދުނު 10 ޖެހިއިރުއެވެ.

ޕްރެޒިޑެންޝަލް ސެކްރެޓޭރިއަޓުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުންނަށް ރަސްމީކޮށް މަރްޙަބާ ވިދާޅުވީ، ސްރީލަންކާގެ ރައީސް މައިތްރިޕާލަ ސިރިސޭނާއާއި، އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ޖަޔަންތީ ޕުޝްޕާ ކުމާރީއެވެ.

ޕްރެޒިޑެންޝަލް ސެކްރެޓޭރިއަޓުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުންނަށް ރަސްމީކޮށް މަރްޙަބާ ވިދާޅުވީ، ސްރީލަންކާގެ ރައީސް މައިތްރިޕާލަ ސިރިސޭނާއާއި، އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ޖަޔަންތީ ޕުޝްޕާ ކުމާރީއެވެ.

ޕްރެޒިޑެންޝަލް ސެކްރެޓޭރިއަޓުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުންނަށް ރަސްމީކޮށް މަރްޙަބާ ވިދާޅުވީ، ސްރީލަންކާގެ ރައީސް މައިތްރިޕާލަ ސިރިސޭނާއާއި، އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ޖަޔަންތީ ޕުޝްޕާ ކުމާރީއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން މިދަތުރުފުޅުގައި ކޮލަމްބޯގައި ތިއްބަވާ ހިލްޓަން ހޮޓެލުން ޕްރެޒިޑެންޝަލް ސެކްރެޓޭރިއަޓަށް ވަޑައިގަތީ ރަސްމީ ޢިއްޒަތުގައެވެ. ރަސްމީ ޢިއްޒަތުގައި ވަޑައިގެންނެވިއިރު، ސްރީލަންކާގެ ޘަޤާފީ ކުޅިވަރުތައް ކުޅެމުންދިޔައެވެ.

ޕްރެޒިޑެންޝަލް ސެކްރެޓޭރިއަޓުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުންނަށް ރަސްމީކޮށް މަރްޙަބާ ވިދާޅުވީ، ސްރީލަންކާގެ ރައީސް މައިތްރިޕާލަ ސިރިސޭނާއާއި، އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ޖަޔަންތީ ޕުޝްޕާ ކުމާރީއެވެ.

ޕްރެޒިޑެންޝަލް ސެކްރެޓޭރިއަޓުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުންނަށް ރަސްމީކޮށް މަރްޙަބާ ވިދާޅުވީ، ސްރީލަންކާގެ ރައީސް މައިތްރިޕާލަ ސިރިސޭނާއާއި، އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ޖަޔަންތީ ޕުޝްޕާ ކުމާރީއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން މިދަތުރުފުޅުގައި ކޮލަމްބޯގައި ތިއްބަވާ ހިލްޓަން ހޮޓެލުން ޕްރެޒިޑެންޝަލް ސެކްރެޓޭރިއަޓަށް ވަޑައިގަތީ ރަސްމީ ޢިއްޒަތުގައެވެ. ރަސްމީ ޢިއްޒަތުގައި ވަޑައިގެންނެވިއިރު، ސްރީލަންކާގެ ޘަޤާފީ ކުޅިވަރުތައް ކުޅެމުންދިޔައެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ސްރީލަންކާގެ ރައީސް ޑަޔަސްއަށް އަރައިވަޑައިގަތުމުން، ޕްރެޒިޑެންޝަލް ސެލިއުޓް އަރުވައި، ދިވެހިރާއްޖެއާއި ސްރީލަންކާއާ ދެޤައުމުގެ ޤައުމީ ސަލާމް ކުޅުނެވެ. އެއަށްފަހު 21 ބަޑީގެ ސަލާމެއްވެސް އެރުވުނެވެ.

އޭގެފަހުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޝަރަފުގައި އޮތް ސްރީލަންކާގެ ޓްރައި ފޯސްގެ ގާޑް އޮފް އޮނަރެއް، އެމަނިކުފާނު އިންސްޕެކްޓް ކޮށްދެއްވިއެވެ.

މަރްޙަބާ ދެންނެވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުންނަށް، ސްރީލަންކާ ސަރުކާރުގެ ޢިއްޒަތްތެރިން ތަޢާރުފްކޮށް އެރުވުނެވެ. އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މިދަތުރުފުޅުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ދިވެހި ވަފުދުގެ ބޭފުޅުން، ސްރީލަންކާގެ ރައީސްގެ ދެކަނބަލުންނަށް ތަޢާރުފުކޮށް އެރުވުނެވެ.