24 މާރޗް 2019 | އާދީއްތަ | 13 ފަސްބަދުރުވަ
17 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:29
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:19
މެންދުރު 12:16
އިރުއަރާ 06:07
ފަތިސް 04:57


ސްވިޒަރލެންޑް ސަރުކާރުން ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު އެރުވުން


މިއަދު މެންދުރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވެވި މި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ސްވިޒަރލެންޑްގެ އާ ސަފީރާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައި، އެމަނިކުފާނު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވިކަމަށްޓަކައި މަރުޚަބާ ވިދާޅުވެ ސަފީރުކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމާގުޅިގެން އެމަނިކުފާނަށް ތަޙުނިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.786

މިއަދު މެންދުރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވެވި މި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ސްވިޒަރލެންޑްގެ އާ ސަފީރާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައި، އެމަނިކުފާނު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވިކަމަށްޓަކައި މަރުޚަބާ ވިދާޅުވެ ސަފީރުކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމާގުޅިގެން އެމަނިކުފާނަށް ތަޙުނިޔާ ވިދާޅުވި -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސްވިޒަރލެންޑް ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރަކީ ހިޒް އެކްސެލެންސީ ހޭންސްޕީޓަރ މޮކް -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރާއްޖެއިން ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލެއްވުން ސްވިޒަރލެންޑް ސަރުކާރުން ދެއްވާނެކަމުގައިވެސް ސްވިޒަރލެންޑްގެ ސަފީރު ވިދާޅުވި -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ދެބޭފުޅުންވެސް ވަނީ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި ޑިމޮކްރަސީއާއި، ތިމާވެށި ރައްކާތެރި ކުރުމާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުން އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހިކުރެއްވުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފައި -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރާއްޖެއިން ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލެއްވުން ސްވިޒަރލެންޑް ސަރުކާރުން ދެއްވާނެކަމުގައިވެސް ސްވިޒަރލެންޑްގެ ސަފީރު ވިދާޅުވި -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސްވިޒަރލެންޑްގެ ސަފީރު ވަނީ މި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ވަޢުދުތައް ފުއްދުމުގައި ގެންގުޅުއްވާ ސިޔާސަތަކީ ވަރަށް ހިތްވަރުގަދަ ވަރުގަދަ ސިޔާސަތެއްކަން ހާމަކުރައްވައި އެކަމަށްޓަކައި ދިވެހި ސަރުކާރަށް ތަޢުރީފުކުރައްވައިފައި -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހޭންސްޕީޓަރ މޮކްގެ ސަފީރުކަމުގެ ދައުރުގައި ރާއްޖެއާއި ސްވިޒަރލެންޑާ ދެމެދުގައިވާ 38 އަހަރުފުރެން ގާތްވެފައިވާ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވާނެކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވާކަމުގައި ރައީސް ވިދާޅުވި -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ރާއްޖެއާއި ސްވިޒަރލެންޑާއި ދެމެދުގައި އޮތް ގުޅުމަށް ވަރަށް ބޮޑު އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ރާއްޖެއިން ދެއްވާކަން ފާހަގަކުރައްވަފައި -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ސްވިޒަރލެންޑްގެ އާ ސަފީރު ވަނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައިދާނުގައި ދެޤައުމުންވެސް ޤަބޫލުކުރާ ހަމަތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ދެ ޤައުމުންވެސް އެކުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާކަން ފާޅުކުރައްވައިފަ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ސްވިޒަރލެންޑްގެ އާ ސަފީރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ދައުރުގައި ދެޤައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވެގެންދާނެކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާކަމުގައި ވިދާޅުވި -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިބައްދަލުވުމުގައި އިތުރަށް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، ސްވިޒަރލެންޑާއެކު ވިޔަފާރީގެ ރޮނގުން ގުޅުން ބަދަހިކުރެއްވެން ހުރި ފުރުޞަތުތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބައްލަވައި، އެދާއިރާއިން އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހި ކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާކަން ވަނީ ހާމަކުރައްވައިފައި -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ދެބޭފުޅުންވެސް ވަނީ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި ޑިމޮކްރަސީއާއި، ތިމާވެށި ރައްކާތެރި ކުރުމާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުން އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހިކުރެއްވުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފައި -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރާއްޖެއިން ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލެއްވުން ސްވިޒަރލެންޑް ސަރުކާރުން ދެއްވާނެކަމުގައިވެސް ސްވިޒަރލެންޑްގެ ސަފީރު ވިދާޅުވި -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސްވިޒަރލެންޑްގެ ސަފީރު ވަނީ މި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ވަޢުދުތައް ފުއްދުމުގައި ގެންގުޅުއްވާ ސިޔާސަތަކީ ވަރަށް ހިތްވަރުގަދަ ވަރުގަދަ ސިޔާސަތެއްކަން ހާމަކުރައްވައި އެކަމަށްޓަކައި ދިވެހި ސަރުކާރަށް ތަޢުރީފުކުރައްވައިފައި -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހޭންސްޕީޓަރ މޮކްގެ ސަފީރުކަމުގެ ދައުރުގައި ރާއްޖެއާއި ސްވިޒަރލެންޑާ ދެމެދުގައިވާ 38 އަހަރުފުރެން ގާތްވެފައިވާ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވާނެކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވާކަމުގައި ރައީސް ވިދާޅުވި -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ރާއްޖެއާއި ސްވިޒަރލެންޑާއި ދެމެދުގައި އޮތް ގުޅުމަށް ވަރަށް ބޮޑު އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ރާއްޖެއިން ދެއްވާކަން ފާހަގަކުރައްވަފައި -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ސްވިޒަރލެންޑްގެ އާ ސަފީރު ވަނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައިދާނުގައި ދެޤައުމުންވެސް ޤަބޫލުކުރާ ހަމަތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ދެ ޤައުމުންވެސް އެކުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާކަން ފާޅުކުރައްވައިފަ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ސްވިޒަރލެންޑްގެ އާ ސަފީރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ދައުރުގައި ދެޤައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވެގެންދާނެކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާކަމުގައި ވިދާޅުވި -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިބައްދަލުވުމުގައި އިތުރަށް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، ސްވިޒަރލެންޑާއެކު ވިޔަފާރީގެ ރޮނގުން ގުޅުން ބަދަހިކުރެއްވެން ހުރި ފުރުޞަތުތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބައްލަވައި، އެދާއިރާއިން އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހި ކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާކަން ވަނީ ހާމަކުރައްވައިފައި -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ދެބޭފުޅުންވެސް ވަނީ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި ޑިމޮކްރަސީއާއި، ތިމާވެށި ރައްކާތެރި ކުރުމާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުން އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހިކުރެއްވުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފައި -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް