21 އޭޕުރިލް 2019 | އާދީއްތަ | 14 އައްސިދަ
14 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:44

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި ކޮންމެ ކަމެއް ސަރުކާރުން ވަރަށް ގާތުން ބައްލަވާނެ: ރައީސް ސޯލިހު

  • ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ހައްލު ކުރުމަށް އެއްބާރުލުން ދޭނެ
  • މުލަކަތޮޅަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވި
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 12 ފެބުރުވަރީ 2019 | އަންގާރަ 11:29 | |

ރައީސް ސޯލިހު މުލަކަތޮޅު ކައުންސިލްއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ -- ރައީސް އޮފީސް

ރައްޔިތުންނާ ގުޅުން ހުރި ކޮންމެ ކަމެއް ސަރުކާރުން ވަރަށް ގާތުން ބައްލަވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މުލަކަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައި، އެއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް އޮޅުންފިލުވުމަށް ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި، ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންނާ ގުޅުން ހުރި ކޮންމެ ކަމަކީވެސް ސަރުކާރުން ވަރަށް ގާތުން ބަލައި، ޚާއްސަ އިސްކަމެއްދީގެން މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. 

ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ މުލަކަތޮޅު ކައުންސިލުން ފާހަގަ ކުރެއްވި މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ހައްލު ކުރުމަށް ސަރުކާރުން އަބަދު ވެސް އެއްބާރުލުންދޭނެ ކަމަށް ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވިއެވެ. 

މިބައްދަލުވުމުގައި މުލަކަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަކީ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކަށް މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދާ ބައެއްކަން ކައުންސިލުން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި އަތޮޅު ތެރޭގައި މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތު ކުރިއަރުވައި، ޒުވާނުން އެދާއިރާއަށް އިތުރަށް ޝައުގުވެރި ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާ ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވިއެވެ.

މުލަކަތޮޅު ކައުންސިލުން ފާހަގަ ކުރެއްވި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި، އަތޮޅުގެ ވަކިވަކި ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި، މިމައްސަލަތައް ހައްލުކުރާނެ ގޮތްތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް، މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބިމުގެ ދަތިކަމާއި، ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލައާއި، ކުށްކުރުން އިތުރުވުމާއި، ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު އިތުރުކުރުމާއި، އުމްރާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ ދަތިކަން ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ ކުރިއެރުމަށާއި ރަށުގެ ތަރައްގީއަށް ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދާ އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކާއި، އިޖުތިމާއީ ހަރަކާތްތަކާއި، ކުރިއަށް ރާވާފައިވާ އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ހިއްސާ ކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް