16 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 03 ހިޔަވިހާ
11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

މަގޭ ރިޕޯޓު

ކުޅެން ފެށޭނީ ކުޅިބައި އަތުރާ ނިމުމުންނެވެ.

  • ރާއްޖޭގައި ސިޔާސީޕާޓީތައް ހިންގާތާ 13 އަހަރުވެއްޖެ
  • ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއްގެ ވާހަކައިގެ އަޑު އަންނަނީ ގަދަވަމުން
ހުޝާމް މުހަޢްމަދް | hirigaahusham

| 10 ފެބުރުވަރީ 2019 | އާދީއްތަ 08:37 | |

މަގުބޫލް

  1. އޭސީސީގެ ރިޕޯޓް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ޝުނާނާ
  2. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  3. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  4. ފަނޑިޔާރު ފާއިޒާއި، މުއުތަސިމް ވަކިކުރުމަށް މެންބަރުންނަށް 10 މިލިއަން!
  5. ވަގު މުއާމަލާތްތައް ހިންގި އިރު، ޑޮލަރު ގަނެ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އެސްއޯއެފްގައި ނެތް: އޭސީސީ
  6. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  7. ޑޮލަރު ގަތް ފަރާތްތަކާއި އޭސީސީން ތަހުގީގުގައި ސުވާލުކޮށްފައެއް ނުވޭ
  8. ޓްރެފިކް ޤަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން ހަތަރު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24 މީހެއްގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި


ރައީސް ނަޝީދު ބައްދަލުވުމެއްގައި -- ރާއްޖެއެމްވީ

ރާއްޖޭގައި ސިޔާސީޕާޓީތައް އުފެދި ހިނގަމުން އަންނަތާ 13 އަހަރު ފުރި ދިޔައީއެވެ. ސިޔާސީ ހަރަކާތުގައި ފާޅުގައި ބައިވެރިވެއުޅުމާ، ސިޔާސީ ހަރަކާތް އިސްވެ ހިންގުމަށް ދިވެހިންގެ ހިތުގައި އޮތް ބިރު ފިލައިހިނގައްޖެއެވެ. އެކަމުގެ ހެއްކަކަށް އުފެދިފައިވާ އެތައް ސިޔާސީޕާޓީއަކާ، އުފެއްދުމުގެ މަރުހަލާގައި އޮތް ޕާޓީތަކުގެ އަދަދު ބަލާލުމުން ފުދެއެވެ. 

ނަމަވެސް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކަށް ބަލާއިރު ޕާޓީތައް ގިނަވެގެން އައި ނަމަވެސް ރާއްޖޭގައި ސިޔާސީ ކަންކަމަށް ގޮތް ނިންމާ ޕާޓީތަކުގެ ލިސްޓުން ފެންނަމުންދަނީ 5 ވަރަކަށް ސިޔާސީ ޕާޓީއެވެ. ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި ވަކި ފިކުރެއް ވިއްކުމަށް ނިކުމެ މަސައްކަތް ކުރައްވާ ލީޑަރުންގެ އަދަދުވެސް އޮތީ ހަމަ އެފަދަ ގޮތަކަށެވެ. 

މިއަދު ރާއްޖޭގައި ތައްޔާރުވަމުންދަނީ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތަށެވެ. އެއިންތިހާބަށެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ގިނަ ޕާޓީތަކުން ވާދަކުރާނެކަން އާންމުކޮށްފައިވާއިރު އަމިއްލަގޮތުން ވެސް ވާދަ ކުރާނެ ކެނޑިޑޭޓުން ތިބޭނެކަން ޔަގީނެވެ. 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު ބޯމަތިވެގެން އައިއިރު އެ އިންތިހާބަށްފަހު ރާއްޖޭގައި ބަރުލަމާނީ ނިޒާމް އުފެދިގެން އައިސްފާނެ ކަމަށް ވާހަކަ ދައްކާ ފަރާތްތަކެއް އެބަ ތިއްބެވެ. މިވާހަކަ ތިލަވެގެން އައުމުން ރާއްޖޭގައި އޮންނަންޖެހޭ ނިޒާމް ރަގަޅަށް ސާފުވާންޖެހޭ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެއީ ގާނޫނު އަސާސީއާ ގާނޫނުތައް ހުރި ގޮތުން ވިދާޅުވި އެއްޗެއް ކަމަށްވުން އެކަށީގެންވެއެވެ. 

ގާނޫނު އަސާސީ އެކުލަވައިލި އިރު ރާއްޖޭގައި އޮންނަން ފެންނަނީ ކޮން ނިޒާމެއްތޯ ބެލުމަށް ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދުނު ދުވަހު އެމްޑީޕީއިން ތާއީދު ކޮށްފައިވަނީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖޭގައި އޮންނަން ފެންނަ ކަމަށް ރައްޔިތުން ނިންމީ ފުރިހަމަ ރިޔާސީ ނިޒާމެކެވެ. 

މިއަދާ ހަމައަށް ރާއްޖެ ތަޖުރިބާކުރެވުނު ކަންކަމަށް ބަލާއިރު، މި އުޅެނީ ނިޒާމުގެ މައްސަލައެއްތޯ ނުވަތަ ނިޒާމު ހިންގަން ތިބި ބަައެއްގެ މައްސަލަތޯ، އެ މީހުން އަމަލުކުރާ ގޮތްތޯ ރަނގަޅަށް ބަލަންޖެހެ އެވެ. އަދި ދައުލަތް ރަނގަޅަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ދެނެ ގަނެ، އިސްލާހުކުރަންޖެހެ އެވެ. 

އެކަމަށްޓަކައި 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް " އެޖެންޑާ 19" ގެ ނަމުގައި ހުށަހަޅާނެ ބިލްތަކެއް އެމްޑީޕީ އިން ވަނީ އާންމު ކޮށްފައެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެ ގެންނަން ބޭނުންވާ އިސްލާހުގެ ވާހަކައިގެ އަޑު ހައްތަހާ ދަނީ ގަދަވަމުންނެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮތީ ހުރިހާ އަޑުތަކެއް އަހައިގެން ކުޅިބައި ކުޅިބައި އެތުރެންދެން ތިބުމެވެ. ކުޅެން ފެށޭނީ ކުޅިބައި އަތުރާ ނިމުމުންނެވެ. ނަމަވެސް ކުޅި ބައި އެތުރުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކީ ވެސް މުހިންމު ނިންމުމެވެ. އެ ނިންމުން ނިންމުމުގައި، މިވީހާތަކަށް ފެނުނު މަންޒަރާއި ކުރެވުނު ތަޖުރިބާ އާއި ކެންޑިޑޭޓްގެ ފަތިފުށް ވަޒަންކުރަންޖެހެެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް