26 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 05 ބުރުނު
19 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

ސްޓޭޓް އޮފް ޔޫނިއަން

ސްޓޭޓް އޮފް ޔޫނިއަން ހިތާބު: ދެ ޕާޓީ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޓްރަމްޕް ގޮވާލައްވައިފި

  • ޓްރަމްޕްގެ ދެވަނަ ސްޓޭޓް އޮފް ޔޫނިއަންގައި ވާހަކަ ދެއްކެވީ ގަވިއިދާ ޙިލާފަށް އެމެރިކާއަށް މީހުން އެތެރެވާ މައްސަލައަށް
އަމަން ހަލީމް | soupized

| 6 ފެބުރުވަރީ 2019 | ބުދަ 11:00 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
  2. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  3. ލަންކާ އަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  4. މި ހާލަތުގައި ރަނގަޅީ މޫނު ބުރުގާ ނޭޅުން: ލަންކާގެ ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާ
  5. ލަންކާއަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ސަރުކާރުގެ ބޮޑު އިހުމާލެއް!
  6. ރައީސް ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް ހެކީންގެ ގޮތުގައި އަދީބާއި ޒިޔާތާއި ލުތުފީ
  7. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ
  8. ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް، ކޯޓްގައި ދެ ގަޑިއިރު


އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ސްޓޭޓް އޮފް ޔޫނިއަންގެ ޙިތާބު ދެއްވަނީ -- ރޮއިޓަރސް

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ސްޓޭޓް އޮފް ޔޫނިއަންގެ ހިތާބުގައި، ޑިމޮކްރެޓުންނާއި ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

އެމެރިކާގެ ވެރިރަށް ވޮޝިންގޓަން ޑީ.ސީގައި ގައުމާ މުހާތަބު ކުރައްވާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ އެ ގައުމަށް ދިމާވެފައިވާ ކަންކަމުން އަރައިގަތުމަށް ދެ ޕާޓީ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.  

ޓްރަމްޕްގެ ވާހަކައިގައި ގަވައިދާ ޙިލާފަށް އެމެރިކާއަށް މީހުން އެތެރެވާ މައްސަލައަށް އަލިއަޅުއްވާ ލައްވަމުން ވިދާޅުވީ، އެމެރިކާގެ މުއްސަނދިންނާއި އާންމު ރައްޔިތުންނާއި ދެމެދު އެއްމެ ބޮޑު ހިޔާލުތަފާތުވުން އުފެދިފައިވާ މައްސަލައަކީ ވެސް އެއީ ކަމަށެވެ. އަދި ފުދުންތެރި ސިޔާސީ މީހުން އާއްމު ރައްޔިތު މީހުންނާއި މެދު ނުވިސްނާ، އެ މީހުންގެ ބޮޑެތި ގެތަކާއި ފާރުތަކުގެ ނިޔަލުގައި އުޅޭ ކަމަށް ޓްރަމްޕް ތުހުމަތު ކުރެއްވިއެވެ.

ޓްރަމްޕް މި މޭރުމުން ވާހަކަ ދެއްކެވި އިރު، މެކްސިކޯއާއި އިންވެގެން އޮންނަ ސަރަހައްދީ ރޮނގުގައި ފާރެއް އަޅަން އުޅުމުގެ މައްސަލަ ވަނީ ބޮޑުވެފައެވެ. މި ފާރަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ޓްރަމްޕް ސިފަކުރައްވާ އިރު، ޑިމޮކްރެޓުން ވިދާޅުވަނީ އެއީ މުޅިން ކުރަން ބޭކާރު ހަރަދެއް ކަމަށެވެ.

ފާރަށް ބަޖެޓު ހަމަޖައްސައި ނުދީގެން އެމެރިކާގެ ސަރުކާރު އެތައް ދުވަހަކަށް ބަންދުކޮށްފައި ވެސް ވެއެވެ. ބަޖެޓުގެ މައްސަލައިގައި ވެވުނު ވަގުތީ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާން ކައިރިވެފައިވާ އިރު، އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވިއްޖެ ނަމަ އަލުން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް ބަންދުކުރަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ޝާނީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް