26 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 06 ބުރުނު
19 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ނަވާޒް ޝަރީފް

ނަވާޒް ޝަރީފްގެ ކިޑްނީން ހިލަނައްތާލަން އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަންޖެހިއްޖެ

  • ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ މަގާމުން ނަވާޒް ވަކިކުރެވުނީ 2017 ވަނަ އަހަރު
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 4 ފެބުރުވަރީ 2019 | ހޯމަ 01:10 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
  2. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  3. ލަންކާ އަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  4. ލަންކާއަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ސަރުކާރުގެ ބޮޑު އިހުމާލެއް!
  5. މި ހާލަތުގައި ރަނގަޅީ މޫނު ބުރުގާ ނޭޅުން: ލަންކާގެ ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާ
  6. ރައީސް ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް ހެކީންގެ ގޮތުގައި އަދީބާއި ޒިޔާތާއި ލުތުފީ
  7. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ
  8. ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް، ކޯޓްގައި ދެ ގަޑިއިރު


ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް -- އަލްޖަޒީރާ

ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފްގެ މެޑިކަލް ޓެސްޓްތަކުން އެ މަނިކުފާނުގެ ކިޑްނީގައި ހިލަހުރިކަން ޔަގީން ކުރެވިފައިވާތީ އޮޕަރޭޝަނެެއް ކުރުމަށް ޑޮކްޓަރުން ލަފާދީފިއެވެ.

ޕާކިސްތާން މުސްލިމް ލީގް ނަވާޒްގެ އިސްވެރިޔާ ހުކުރު ކޮޓް ލަކްޕްޓް ޖަލުން ހޮޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް އެޑްމިޓްކޮށްފައިވަނީ ހިތްޕުޅުގެ އާލާސްކަންފުޅެއް ކުރިމަތިވުމުންނެވެ.

އެޑްމިޓްކުުރުމަށްފަހު ސީޓީ ސްކޭންއަކާއި އަލްޓްރާ ސައުންޑް ސްކޭން އަދި ލޭގެ ޓެސްޓްތަކެއް ހޮނިހިރުު ދުވަހު ހައްދަވާފައިވެއެވެ. ވަރުގަދަ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކަކާއެކުު ޓެސްޓްހެދުމަށް ހޮސްޕިޓަލްގެ އޯޕީޑީއަށް އާދީއްތަ ދުވަހު ގެންދެވިފައިވާއިރު އަވީގައި ކުޑަކޮށް ހިންގަވާފައިވެސްވެއެވެ.

ނަވާޒް އަނބުރާ ކޮޓަރިއަށް ގެންދެވުނުއިރު ޕާޓީ މެމްބަރުންނާއި ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތައް ފެނިވަޑައިގެން އެ ފަރާތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރައްވާކަން އިޝާރާތުން ހާމަކުރެއްވިއެވެ.

ނަވާޒްގެ ދަރިކަނބަލުން މަރްޔަމް ނަވާޒްއާއި އެކަމަނާގެ ފިރިކަލުން ކެޕްޓަން ރިޓަޔަރޑް މުހައްމަދު ސަފްދާރު އަދި ނަވާޒްގެ ދަނބި ދަރިކަލުން ރަހީލް މުނީރުވެސް ނަވާޒްގެ ކޮޓަރިކޮޅުގައި ނަވާޒްއާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.

އެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ލިޔުމުން ދިން ހުއްދައާއެކު ދެ ގަޑިއިރުގެ ވަގުތަކަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އާއިލާއިން ތައްޔާރުކޮށްގެން ކާނާގެނެސް ނަވާޒްއާއި އާއިލާގެ މެމްބަރުންވަނީ އެ ތަނުގައި ފަރީއްކުޅުއްވާފައެެވެ.

ނަވާޒްގެ ސިއްހީ ކަންކަން ބައްލަވާ ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމަށްވަނީ އިތުރު ތިން ޑޮކްޓަރުން އައްޔަންކުރައްވާފައެެވެ.

ބޮޑު ވަޒީރުގެކަމުގެ މަގާމުން ނަވާޒް ދުރުކޮށްފައި ވަނީ  ކޮރްޕްޝަންގެ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން 2017 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެ ތުހްމަތުތަކާ ގުޅިގެން ޕާކިސްތާނުގެ ނޭޝަނަލް އެކައުންޓަބިލިޓީ ބިއުރޯގެ ކޯޓުން ނަވާޒު އާއި އެމަނިކުފާނުގެ ދަރިކަނބަލުން މަރިޔަމް އަދި މަރިޔަމްގެ ފިރިކަލުން ސަފްދާރް އަވާންގެ މައްޗަށް ޖަލު ހުކުމް އިއްވާފައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުއެވެ.

ނަވާޒްގެ މައްޗަށް ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައި ވަނީ އެމަނިކުފާނު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލަންޑަނުން 4 ގެ ބައްލަވައިގަތުމުގައި ކުރައްވާފައިވާ ޚަރަދުތަކާއި އާމްދަނީއާއި ނުބައްދަލުވުމުންނެވެ. ލަންޑަނުގައި ނަވާޒު އާއި އާއިލާގެ ބޭފުޅުން ބައްލަވައިގަތް ގެތަކެއްގެ މައްސަލަ ފެންމަތިވީ 2015 ވަނަ އަހަރު ލީކުވި 'ޕެނަމާ ޕޭޕަރސް'ތަކުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް