21 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 03 ހުވަން
15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:17
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:03

މެކްސިކޯގައި ޕެޓްރޯލްގެ ދަތިކަން

މެކްސިކޯގައި ބައެއް ހިސާބުތަކުން ޕެޓްރޯލް ނުލިބި ހަފްތާއެއް ވަނީ!

  • މެކްސިކޯގެ ރައީސް އޮބްރަޑޯރ ވިދާޅުވީ ޕެޓްރޯލް ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް ނޫޅޭ ކަމަށާއި، އުޅެނީ ޕެޓްރޯލް ޑިސްޓްރިބިއުޝަންއަށް ގެނައި ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން ފެން މަތިވެގެން އުޅޭ މައްސަލައެއް ކަމަށް
އަމަން ހަލީމް | soupized

| 12 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު 09:14 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  3. އިބްރާ ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކޮށްފި
  4. އަނެއްކާވެސް ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ، މިއީ ފަސް ވަނަ މަރު
  5. ހޮޅުދޫ ދާއިރާ އާއި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ފޮށިތައް އަލުން ގުނަނީ
  6. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި
  7. ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަަންދު
  8. މާލޭގައި އަނެއްކާވެެސް އެކްސިޑެންޓެއް، ދެ މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް


ޕެޓްރޯލް ޝެޑްގައި ގޭސް ނެތިގެން ބަންދުކޮށްފައި -- ރޮއިޓަރސް

މެކްސިކޯގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުގެ ޕެޓްރޯލް ޝެޑުތަކުން ޕެޓްރޯލް ހުސްވުމާއި ގުޅިގެން، އެތައް ބަޔަކަށް ޕެޓްރޯލް ނުލިބި ހަފްތާއެއް ވާން ގާތްވެއްޖެއެވެ.

ޕެޓްރޯލްގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައިވާ ބައެއް ހިސާބުތަކުގެ ތެރޭގައި ވެރިރަށް މެކްސިކޯ ސިޓީއާއި، ގުއަޑަލަހާރާ އަދި ހަލީސްކޯގެ އިތުރުން ތިން ސްޓޭޓެއް ހިމެނެއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ނޫސްވެރިންނާއި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މެކްސިކޯގެ ރައީސް މަނުއެލް ލޮޕޭޒް އޮބްރަޑޯރ ވިދާޅުވީ ޕެޓްރޯލް ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް ނޫޅޭ ކަމަށާއި، ދިމާވެގެން އުޅެނީ ޕެޓްރޯލް ޑިސްޓްރިބިއުޝަންއަށް ގެނައި ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން ފެން މަތިވެގެން އުޅޭ މައްސަލަތަކެއް ކަމަށެވެ.

ރައީސް އޮބްރަޑޯރގެ ސަރުކާރުން ވަނީ މެކްސިކޯގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ޕެޓްރޯލް އުފުލާ ޕައިޕް ވިއުގައިން ޕެޓްރޯލް ވަގަށް ނެގުން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން، މުހިއްމު ބައެއް ޕައިޕްތައް ބަންދުކޮށްފައެވެ. އޮބްރަޑޯރ ވިދާޅުވީ މި ވައްކަންތަކުގެ ސަބަބުން މިދިޔަ އަހަރު އެކަނިވެސް އެ ގައުމަށް 3 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ވައްކަންތައް ތަހުގީގުކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ، މި ވައްކަންތަކަކީ މެކްސިކޯގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކާޓެލްތަކުން ހިންގާ އަމަލެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ.

ޕެޓްރޯލް ނުލިބުމާއި ގުޅިގެން، ގައުމުގެ ބައެއް ހިސާބުތައް ވަނީ އެއްކޮށް ކަހަލަ ގޮތަކަށް ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައެވެ. އަދި ޕެޓްރޯލް ލިބޭނެ ވަކި އިރެއް ވެސް ނޭނގުމާއި ގުޅިގެން ގިނަބަޔަކު ތިބީ ކަންބޮޑުވެ، ގޮތް ހުސްވެފައި ކަމަށް ވެސް އެ ގައުމުގެ މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައިއެވެ.

ދައުލަތުން ހިންގާ ތެޔޮ ކުންފުނި ޕެމެކްސްއިން ބުނީ، އައު ޕެޓްރޯލް ޑިސްޓްރިއުޝަން ނިޒާމުން މުސްތަގުބަލުގައި ފައިދާކުރާނެ ކަމަށާއި، މިއީ ދާއިމީ ފައިދާއަކަށްޓަކައި އުފުލުން ޖެހިފައި އޮތް ވަގުތީ ބުރައެއް ކަމަށެވެ.

ޕެޓްރޯލް ވަގަށް ނެގުމުގެ މައްސަލަތައް މި ފަހުން ގިނަވެފައިވާ އިރު، ވަގަށް ނަގަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ގޮވުމުގެ ހާދިސާތަކެއް ވެސް ވަނީ ހިނގާފައެވެ. އެގޮތުން 2010 ވަނަ އަހަރުގައި ހިނގި ގޮވުމެއްގައި 28 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް