21 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 03 ހުވަން
15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:17
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:03

ޑައުން ސިންޑްރޯމް

މި ކެފޭތަކުގައި ގިނައީ ޑައުން ސިންޑްރޯމް މުވައްޒިފުން!

  • 80 މުވައްޒިފުން ތިބޭ އިރު، މީގެ ތެރޭގައި ގިނައީ ޑައުން ސިންޑްރޯމް މީހުން
އަމަން ހަލީމް | soupized

| 12 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު 09:03 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  3. އިބްރާ ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކޮށްފި
  4. އަނެއްކާވެސް ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ، މިއީ ފަސް ވަނަ މަރު
  5. ހޮޅުދޫ ދާއިރާ އާއި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ފޮށިތައް އަލުން ގުނަނީ
  6. މާލޭގައި އަނެއްކާވެެސް އެކްސިޑެންޓެއް، ދެ މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް
  7. ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަަންދު
  8. ނާޒިމް ފްރޭމް ކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށަހަޅައިފި


ބިޓީ އެންޑް ބޯ ކެފޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒިފުން -- ޑެއިލީ މެއިލް

ޑައުން ސިންޑްރޯމް މީހުން މުވައްޒިފުންގެ މަސައްކަތްކުރާ އެމެރިކާގެ ބެޓީ އެންޑް ބޯ ކޮފީ ޝޮޕްތަކުގެ ކާމިޔާބީއާއި އެކު، އެ މީހުންގެ ތިން ވަނަ ކެފޭ ހުޅުވަން ތައްޔާރު ވެއްޖެއެވެ.

މި ކޮފީ ޝޮޕްތަކުގެ މޭސްތިރި ކަމުގައިވާ އެމީ ރައިޓް، ކެފޭތައް ހުޅުވީ ޑައުން ސިންޑްރޯމް މީހުންނަށް ވަޒީފާ ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރިކަން ދެނެގެން ކަމަށެވެ. އޭމީގެ ޑައުން ސިންޑްރޯމް ދެކުދިން ހުރެއެވެ. މި ކެފޭތަކަށް ނަން ދީފައިވަނީ އެ ދެ ކުދިންގެ ނަމުންނެވެ. އެމީ ބުނީ މި ކެފޭތައް ހެދުމުގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ، ޑައުން ސިންޑްރޯމް މީހުންގެ މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައި ދިނުން ކަމަށެވެ.

އެންމެ 19 މުވައްޒިފުންނާއި އެކީ ފެށި ވިޔަފާރީގައި މިހާރު 80 މުވައްޒިފުން ތިބޭ އިރު، މީގެ ތެރޭގައި ގިނައީ ޑައުން ސިންޑްރޯމް މީހުންނެވެ.

އެމީގެ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ސީއެންއެންއިން ވަނީ އޭނާއަށް 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ސީއެންއެން ހީރޯ އޮފް ދަ އިޔަރ އެވޯޑު ދީފައެވެ. އަދި މި އިނާމާއެކު އޭނާއަށް ވަނީ 100،000 ޑޮލަރުގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ވެސް ލިބިފައެވެ. އެމީ ބުނެފައިވަނީ މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަދި އިތުރު ތަންތަނުގައި ކެފޭތައް ހުޅުވާނެ ކަމަށެވެ.

އެމީ ބުނެފައިވަނީ އޭނާގެ މި މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން އެހެން ވިޔަފާރިތަކުން ވެސް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ވަޒީފާ ދިނުމަށް ފަސް ނުޖެހޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ވަޒީފާ ހޯދުމުގެ ދަތިކަމުގެ މައްސަލައަށް ވެސް މިކަމުން ހައްލެއް ލިބިގެން ދާނެކަމަށް އެމީ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޑައުން ސިންޑްރޯމް އަކީ އުފެދުމުގައި ހުންނަ އުނިކަމެކެވެ. ކްރޯމޮސޯމް އެއްގައި ހުންނަ އައިބެއްގެ ސަބަބުން އުނގެނުމުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ކުޑަކުދިންނަށް މެދުވެރި ކުރުވާ އެންމެ އާންމު ސަބަބެއްކަމަށް ބެލެވިފައިވަނީ ޑައުން ސިންޑްރޯމް އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް