21 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 03 ހުވަން
15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:17
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:03

ދީޕިކާއާއި ކެޓްރީނާ

ދީޕިކާއާއި ކެޓްރީނާއި ދެމެދު އޮތް ރުޅިވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނައީ ރަންވީރު!

  • މިދެތަރިން ވާހަކަ ނުދައްކާތާ ގިނަ ދުވަސްވަނީ ވެފައި
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 1 ޖެނުއަރީ 2019 | އަންގާރަ 23:07 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  3. އިބްރާ ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކޮށްފި
  4. އަނެއްކާވެސް ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ، މިއީ ފަސް ވަނަ މަރު
  5. ހޮޅުދޫ ދާއިރާ އާއި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ފޮށިތައް އަލުން ގުނަނީ
  6. މާލޭގައި އަނެއްކާވެެސް އެކްސިޑެންޓެއް، ދެ މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް
  7. ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަަންދު
  8. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި


ދީޕިކާއާއި ކެޓްރީނާ -- ބޮލީވުޑް ހަންގާމާ

ބޮލީވުޑް ތަރިންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން ނޯންނަ ވާހަކައަކީ އަބަދުވެސް މީޑިއާގެ ފަލަސުރުޚީ ތަކުގައި ދައްކަމުންދާ ވާހަކައެކެވެ.

ތަރިންގެ މެދުގައި އޮންނަ ރުޅިވެރިކަމުގެ ވާހަކަ ދެކެވެމުންދާއިރު ބައެއް ތަރިން ގިނަ ދުވަސްތަކަށްފަހުވެސް ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރެއެވެ. އެގޮތުން ސަލްމާން ޚާންއާއި ޝާޙްރުކު ޚާނަކީވެސް ދާދި ފަހުން ރަހްމަތްތެރިކަން އަލުން ބަދަހިވެފައިވާ ދެތަރިންނެވެ.

ކޮންމެއަކަސް މިކަމަށް ބޮޅެއް އިތުރުވެގެންދިޔައީ ޒަމާންތަކެއް ވަންދެން ރުޅިވެރިކަމެއްގައި ތިބި ދިޕިކާ ޕަޑުކޯންއާއި ކެޓްރީނާ ކައިފް އަލުން ރަޙްމަތްތެރިންގެ ގޮތުގައި ފެނިގެން ދިއުމުންނެވެ. މި ދެތަރިންގެ ދެމެދުގައި ރުޅިވެރިކަމެއް އުފެދިފައިވަނީ، މިދެތަރިންވެސް ކުރިން ރައްޓެހިވިކަމަށް މީޑިޔާގައި އަޑުފެތުރިފައިވާ ރަންބީރު ކަޕޫރާއި އޮޮތް ގުޅުމެއްގެ ސަބަބުންނެވެ.  

އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން އެއްވެސް ވަރަކަށް ވާހަކަ ނުދައްކާ އުޅުމަށްފަހު އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ސްޓަރ ސްކްރީން އެވޯޑުގައި ދީޕިކާއާއި ކެޓްރީނާ ވަނީ ކަރާ ކަރުޖައްސާ ސަލާންކޮށްފައެވެ.

މިހަފްލާގައި ފިލްމު ޕަދްމަވަތީގައި ރަންވީރު ކުޅެފައިވާ ސުލްތާން އަލާއުދީން ޚިލްޖީއަށް އެންމެ މޮޅު އެކްޓަރުގެ އެވޯޑު ލިބުމުން ކެޓްރީނާ ވަނީ ރަންވީރަށް ވަގުތުން މަރުހަބާކިޔާފައެވެ. އަދި ރަންވީރު ވަނީ ކެޓްރީނާ، ދީޕިކާ ކައިރިއަށް ގެންގޮސް ދެމީހުން އެކަކު އަނެކަކަށް ބައްދަލުކުރުވާފައެވެ. އަދި ދީޕިކާއާއި ކެޓްރީނާ ވަނީ ހިނިތުންވުމާއި އެކު އެކަކު އަނެކަކަށް ސަލާންކޮށްފައެވެ.

ދީޕިކާއާއި ރަންވީރުގެ ކައިވެނީގެ ހަފްލާއަށް ދިއުމަށްފަހު ދީޕިކާއާއި ކެޓްރީނާވަނީ އިންސްޓަރގްރާމުން ފޮލޯކޮށްފައެވެ.

ކެޓްރީނާ ދެން އެންމެ އަވަހަށް ފެނިގެންދާނީ ސަލްމާންޚާންއާއި އެކު ފިލްމު ބާރަތުއިންނެވެ.

ދީޕިކާއާއި ރަންވީރު މިވަގުތު ހަނީމޫން ހޭދަކުރަމުންދާއިރު، ހަނީމޫނަށްފަހު ދީޕިކާ އޭނާ ދެން އެންމެ އަވަހަށް ފެނިގެންދާ ޗަޕާކްގެ މަސައްކަތް ފަށާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް