26 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 05 ބުރުނު
19 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ކިއުބާގެ އިންޓަރނެޓް

ކިއުބާއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އާންމުންނަށް 3ޖީ އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ތައާރަފް ކުރަނީ

  • ކިއުބާއަކީ އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް އެންމެ ބޮޑަށް ހިފަހެއްޓިފައިވާ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ގައުމެއް
  • ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން އެ ގައުމުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ހުޅުވާލެވޭނެ
އަމަން ހަލީމް | soupized

| 6 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި 17:35 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
  2. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  3. ލަންކާ އަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  4. މި ހާލަތުގައި ރަނގަޅީ މޫނު ބުރުގާ ނޭޅުން: ލަންކާގެ ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާ
  5. ލަންކާއަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ސަރުކާރުގެ ބޮޑު އިހުމާލެއް!
  6. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
  7. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ
  8. ރައީސް ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް ހެކީންގެ ގޮތުގައި އަދީބާއި ޒިޔާތާއި ލުތުފީ


ކިއުބާގެ ވެރިރަށް ހަވާނާ -- ރޮއިޓަރސް

ކިއުބާގެ ތާރީހުގައި ވެސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް 3G އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ތައާރަފް ކުރަން އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ.

ކިއުބާގެ ހަމައެކަނި މުއާސަލާތީ ހިދުމަތްދޭ ކުންފުނީގެ ރައީސާ މައިރާ އަރެވިޗް، މުޅި ގައުމާ މުހާތަބު ކުރައްވާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން އެ ގައުމުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ހުޅުވާލެވިގެން ދާނެކަމަށެވެ.

މީގެ ކުރިން ކިއުބާގައި 3Gއިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ލިބެނީ ހަމައެކަނި އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅުންނަށާއި ގައުމުން ބޭރުގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށާއި ބައެއް ފަތުރުވެރިންނަށެވެ. ނަމަވެސް 2017 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެ ގައުމުގެ ގޭބިސީތަކުގެ އިތުރުން އެންމެންނަށް ބޭނުންކުރެވޭ "ހޮޓް ސްޕޮޓް" ތަކުން، ވައިފައި އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ދޭން ވަނީ ފަށާފައެވެ.

އެ ގައުމުގައި އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމާފައިވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް މެގަބައިޓެއް 1.54 ރުފިޔާގެ ރޭޓުގައެވެ. މިއީ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ހުރި އަގުތަކާއި ދާދި އެއްވަރެއްގެ އަގެއް ކަމުގައި ވިޔަސް، އެ ގައުމުގެ ގިނަ މީހުންގެ އާމްދަނީއަކީ މަހަކު 30 ޑޮލަރު (462 ރުފިޔާ) ކަމުގައި ވުމުން މި ހިދުމަތުގެ ބޭނުން ކުރެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ މަދު ބަޔަކަށެވެ.

ކިއުބާއަކީ އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް އެންމެ ބޮޑަށް ހިފަހެއްޓިފައިވާ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ގައުމެކެވެ. ނަމަވެސް އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ، 2014 ވަނަ އަހަރު ކިއުބާއާއި ދެކޮޅަށް އެމެރިކާއިން އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލުމަށް ފަހު އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ދަނީ ބާރު ދުވެއްޔެއްގައި ފުޅާވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް