16 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ | 11 އުތުރަހަޅަ
10 ޖުމާދަލްއޫލާ 1441
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:15
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:20
އިރުއަރާ 06:16
ފަތިސް 05:01

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2019

ހަސަން ލަތީފް މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިއަކަށް!

  • އޭނާ ވާދަ ކުރައްވާނީ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާއަށް
އާމިނަތު ނުޒުހާ | nuzu8121

| 9 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު 17:32 | |

މަގުބޫލް

  1. 10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވައްކަމާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑްކުރީ ބީއެމްއެލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެމަފިރިން!
  2. ނަޝީދުގެ ދިފާއުގައި މަހުލޫފާއި އަލީ ވަހީދު: ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ލަތީފުގެ އިސްލާހަށް!
  3. ހިންނަވަރު ރަންގޮނޑި: ފުރަތަމަ ޕްރައިމަރީގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެފައި!
  4. އަރިހުގައި ހުންނަވައި ލަތީފު މަޅާލަން އަތް ނެންގެވުމުން ކޮސްވެއްޖެ!؟
  5. މަސްވެރިކަމުގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅޭނީ މަސްވެރިން ބޭނުންވެގެން: މިނިސްޓަރ
  6. ކުރީގެ ރައީސުންނަށް މަޖިލީހަށް ވާދަނުކުރެވޭގޮތަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި
  7. ފޭރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފަ ހުރި މީހަކު މަރުވެއްޖެ
  8. ޓީސީ ފަހުރުވެރި ކޮށްދިނުމަށް ފަހު، ނިޒާމްބެ އަލްވަދާއު ކިޔައިފި


އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕަރސަން ހަަސަން ލަތީފް -- ފޮޓޯ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ ގޮތުގައި މިހާރުވެސް ހުންނެވި ކުރީގެ ޔޫތު މިނިސްޓަރ ހަަސަން ލަތީފް ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިއަކަށް ވާދަކުރައްވާނެކަން އިއުލާނު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ހަސަން އެކަން އިއުލާނުކުރެއްވީ، ބުރާސްފަތި ދުވަހު އޭނާ ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެއްގައެވެ. އޭނާ ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރައްވާފައިވަނީ މާލޭގައި އަލަށް އުފެއްދި ދެ ދާއިރާގެ ތެރެއިން ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާއަށެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މާލޭގައި އަލަށް އުފެއްދި ދެ ދައިރާއަކީ ހުޅުމާލެ ދާއިރާއާއި، ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާއެވެ.

މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިއަކަށް ވާދަކުރެއްވުމަށް ނިންމެވި ނިންމެވުމާއި ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެއެމްވިއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ހަސަން ވިދާޅުވީ، އެ ނިންމެވުން ނިންމެވީ ވަރަށް ވިސްނެވުމަށްފަހު ޖަޒީރާ ރާއްޖެއަކަށް ދިއުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އެއްތަނަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްކަމަށް ދެކިވަޑައިގަންނަވަތީ ކަމަށެވެ.

"ރައްޔިތުން ވޯޓްދީގެން މި ސަރުކާރު ގެނައީ ޖަޒީރާ ރާއްޖެއެއްހޯދުމަށް. އެގޮތުން އެކުލަވާލި ޖަޒީރާ މެނިފެސްޓޯއެއްވެސް އެބައޮތް. ޖަޒީރާ ރާއްޖެއަކަށް ދިއުމަށްޓަކައި ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތް ކުރަން އެބަހުރި. އެކަން ކުރެވޭނީ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ކަމަށް ދެކެން" ހަސަން ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަސަން ވިދާޅުވީ، ޖަޒީރާ ރާއްޖެއަކަށް ރާއްޖެ ހެދުމަށް މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި ޖަޒީރާ މަފްހޫމް އެނގޭ އަދި އެކަމުގެ ވިސްނުން ހުރި ބަޔަކު ހޮވުން ވަރަށް މުހިއްމު ކަމަށެވެ.

ހަސަން ލަތީފް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން އަކަށް އެޕާޓީން އިންތިޚާބުކުރީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ އިތުރުން ހަސަންއަކީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ގާނުނީ ވާކީލުންގެ ޓީމްގައިވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ވަކީލެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް