25 މާރޗް 2019 | ހޯމަ | 14 ފަސްބަދުރުވަ
18 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:56
އިރުއަރާ 06:07
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:18
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:29

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2019

ހަސަން ލަތީފް މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިއަކަށް!

  • އޭނާ ވާދަ ކުރައްވާނީ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާއަށް
އާމިނަތު ނުޒުހާ | nuzu8121

| 9 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު 17:32 | |

މަގުބޫލް

  1. ފޭރުުމުގެ 2 މައްސަލައެއްގައި 8 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  2. ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ޚާއްސަ ޑިޕާރޓްމަންޓެއް އައިޖީޢެމްއެޗުގައި މާދަމާ ހުޅުވަނީ
  3. އެފްއޭއެމް އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސް: ވިކްޓްރީގެ ވަރުގަދަ ހުށަހެޅުންތަކެއް
  4. ހީނާ ޚާން އަދިވެސް ކަސޯޓީ ޒިންދަގީކީ 2 އިން ފެނިދާނެތަ؟
  5. ފެންކުންފުނިން ސަރުކާރަށް 400 މިލިއަން ރުފިޔާ ދަރާފައި!
  6. މިލިއަނަރުން މަޖިލީހަށް އައްޔަންކޮށްފިނަމަ މިނިމަމްވޭޖް ކަނޑައެޅިގެން ނުދާނެ: ނަޝީދު
  7. ފެން ކުންފުނީގެ އެންމެ ދުވަސްވީ ދިވެހި މުއައްޒަފު ނިޔާވެއްޖެ
  8. ރިންގް ރޯޑްގައި ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި


އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕަރސަން ހަަސަން ލަތީފް -- ފޮޓޯ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ ގޮތުގައި މިހާރުވެސް ހުންނެވި ކުރީގެ ޔޫތު މިނިސްޓަރ ހަަސަން ލަތީފް ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިއަކަށް ވާދަކުރައްވާނެކަން އިއުލާނު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ހަސަން އެކަން އިއުލާނުކުރެއްވީ، ބުރާސްފަތި ދުވަހު އޭނާ ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެއްގައެވެ. އޭނާ ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރައްވާފައިވަނީ މާލޭގައި އަލަށް އުފެއްދި ދެ ދާއިރާގެ ތެރެއިން ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާއަށެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މާލޭގައި އަލަށް އުފެއްދި ދެ ދައިރާއަކީ ހުޅުމާލެ ދާއިރާއާއި، ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާއެވެ.

މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިއަކަށް ވާދަކުރެއްވުމަށް ނިންމެވި ނިންމެވުމާއި ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެއެމްވިއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ހަސަން ވިދާޅުވީ، އެ ނިންމެވުން ނިންމެވީ ވަރަށް ވިސްނެވުމަށްފަހު ޖަޒީރާ ރާއްޖެއަކަށް ދިއުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އެއްތަނަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްކަމަށް ދެކިވަޑައިގަންނަވަތީ ކަމަށެވެ.

"ރައްޔިތުން ވޯޓްދީގެން މި ސަރުކާރު ގެނައީ ޖަޒީރާ ރާއްޖެއެއްހޯދުމަށް. އެގޮތުން އެކުލަވާލި ޖަޒީރާ މެނިފެސްޓޯއެއްވެސް އެބައޮތް. ޖަޒީރާ ރާއްޖެއަކަށް ދިއުމަށްޓަކައި ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތް ކުރަން އެބަހުރި. އެކަން ކުރެވޭނީ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ކަމަށް ދެކެން" ހަސަން ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަސަން ވިދާޅުވީ، ޖަޒީރާ ރާއްޖެއަކަށް ރާއްޖެ ހެދުމަށް މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި ޖަޒީރާ މަފްހޫމް އެނގޭ އަދި އެކަމުގެ ވިސްނުން ހުރި ބަޔަކު ހޮވުން ވަރަށް މުހިއްމު ކަމަށެވެ.

ހަސަން ލަތީފް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން އަކަށް އެޕާޓީން އިންތިޚާބުކުރީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ އިތުރުން ހަސަންއަކީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ގާނުނީ ވާކީލުންގެ ޓީމްގައިވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ވަކީލެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް