16 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ | 11 އުތުރަހަޅަ
10 ޖުމާދަލްއޫލާ 1441
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:16
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31

ތިމަރަފުށީ މުސްތަފާ

ރައްޔިތުން ބޭނުންނަމަ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިނުލުމުގެ ހިތްވަރު އެބަހުރި: މުސްތަފާ

  • 12 މެމްބަރުންނަށް ޓިކެޓުދިނުން ބޮޑު ބަހުސަކަށް
  • އެކަމަށް އެއްޗެއް ވިދާޅުވީ މުސްތަފާއަށް އެކަނި
އަހުމަދު ފައިރޫޒު | Ahmed_Fairoox

| 9 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު 16:56 | |

މަގުބޫލް

  1. 10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވައްކަމާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑްކުރީ ބީއެމްއެލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެމަފިރިން!
  2. ނަޝީދުގެ ދިފާއުގައި މަހުލޫފާއި އަލީ ވަހީދު: ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ލަތީފުގެ އިސްލާހަށް!
  3. ހިންނަވަރު ރަންގޮނޑި: ފުރަތަމަ ޕްރައިމަރީގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެފައި!
  4. އަރިހުގައި ހުންނަވައި ލަތީފު މަޅާލަން އަތް ނެންގެވުމުން ކޮސްވެއްޖެ!؟
  5. މަސްވެރިކަމުގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅޭނީ މަސްވެރިން ބޭނުންވެގެން: މިނިސްޓަރ
  6. ކުރީގެ ރައީސުންނަށް މަޖިލީހަށް ވާދަނުކުރެވޭގޮތަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި
  7. ފޭރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފަ ހުރި މީހަކު މަރުވެއްޖެ
  8. ޓީސީ ފަހުރުވެރި ކޮށްދިނުމަށް ފަހު، ނިޒާމްބެ އަލްވަދާއު ކިޔައިފި


ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު މުސްތަފާ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ރައްޔިތުން އެދެފި ނަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތި ނުލުމުގެ ހިތްވަރު އެބަހުރި ކަމަށް ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު މުސްތަފާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މުސްތަފާ މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް އީސީން ކަނޑައެޅި 12 މެންބަރުންނަށް ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލާ ޓިކެޓް ދޭން އެއްބަސްވެފައި ވާތީ އެކަމަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި އެ ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދެއްވަމުންނެވެ.

ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް ކަނޑައެޅި 12 މެމްބަރުންނަށް އަމާޒުވި ފާޑު ކިޔުންތަކަށް ރައްދު ދެއްވައި މުސްތަފާ ވިދާޅުވީ އޭނާއަކީ ޕްރައިމަރީއަށް ބިރު ގަންނާނެ މީހެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

މުސްތަފާ ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން ބޭނުންނަމަ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތި ނުލުމުގެ ހިތްވަރާއި ކެރުން ވެސް މުސްތަފާގެ ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ތިމަރަފުށީގެ ބިން ހިއްކިއްޖެ ކަމަށާއި ނަރުދަމާ އާއި ފެނުނުގެ ޚިދުމަތް ވެސް ފެށިއްޖެ ކަމަށެވެ.

ތިމަރަފުށީގެ މަސައްކަތްތަކަށް އަލިއަޅުވާ ލައްވަމުން މުސްތަފާ ވިދާޅުވީ މިހާރު ކުރަން އޮތް މަސައްކަތަކީ ތިމަރަފުށީގެ މަގުތައް ހެދުން ކަމަށެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތް މި ސަރުކާރުން ކުރާނެ ކަމަށާއި މަގުތައް ހެނދުމަށް ބޭނުންވާ 100 މިލިއަން ރުފިޔާ އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާނެ ކަމަށް ވެސް މުސްތަފާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މުސްތަފާ ވިދާޅުވީ އޭނާއަކީ 2009 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން އެންމެ ގިނައިން މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަކޮށް، އަދި ކޮންމެ ދައުރެއްގައި ގޮނޑި ގެއްލޭ ވެސް ފަރާތެއް ކަމަށެވެ.

މުސްތަފާ ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ހޯދައި ދެވޭނީ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނަށް އޭނާއަކީ މެމްބަރެއްކަން އެނގިގެން ކަމަށެވެ. އަދި މެމްބަރުންނަކީ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމުގެ ޒިންމާ ބޮލުގައި އަޅައިގެން ތިބި ބައެއް ކަން ދަންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް މުސްތަފާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މަޖްލިސް މެމްބަރަކަށް ވިޔަސް ރައްޔިތުންގެ ޙައްގުތައް ހޯދައިދިނުމަކީ ކޮންމެ ކޮންމެ މީހަކަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ހޯދައިދިނުމަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނީ ސީދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާ ކަމަށް މުސްތަފާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މުސްތަފާ ވިދާޅުވީ ސީދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ކުރިމަތިލުމުގެ ހިތްވަރާއި ކެރުމާއި ކުރިމަތިލުމުގެ ޤާބިލުކަން މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއްގެ ގައިގައި ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަ މަގުން ކައްސާލައިފިނަމަ ރައީސް ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް ތެދުވިހެން، ތެދުވުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް މުސްތަފާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަރަށް ބޮޑަށް 12 މެންބަރުންނަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވި އެވެ. އެ މެންބަރުން އުޅުއްވަނީ ޕްރައިމަރީ ނޫނީ ވޯޓު ދެކެ ބިރުން ކަމަށާއި "ތަބަކަށްލާފައި" ޓިކެޓް ދިނުމަކީ ޑިމޮކްރަސީއާ ހިލާފު ކަމެއް ކަމަށް މީހުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

މަޖްލިސް ޓިކެޓްގެ މައްސަލައިގައި 12 މެމްބަރުންނަށް ފާޑު ކިޔުން އަމާޒްވިޔަސް އެ ފާޑުކިޔުންތަކާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ރައްދު ދެއްވާފައިވަނީ މުސްތަފާ އެކަންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

Gondi kokko

2 މަސް ކުރިން

މުސްތަފާ އަކީ އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި ހޮވި ހުވާނުކުރެވެނީސް ޕާޓީ އަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ޣައްދާރުވެ ޕާޓީ ބަދަލު ކުރެއްވި ބޭފުޅެއް. މިފަދަ މެމްބަރުންނަށް ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި ޓިކެޓް ދޭން ހެޔޮނުވާނެ.

0
0