25 މާރޗް 2019 | ހޯމަ | 14 ފަސްބަދުރުވަ
18 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:56
އިރުއަރާ 06:07
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:18
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:29

މާލޭގެ ކުނީގެ މައްސަލަ

ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް ކުނި އުކާލާ ފަރާތްތަކަށް ކުނިކޮށި ބަންދުކުރަނީ

  • މި އުޞޫލަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ އަންނަ ޑިސެމްބަރުން ފެށިގެން
މިއުވާން މުހައްމަދު | Miuvaan

| 9 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު 03:10 | |

މަގުބޫލް

  1. ފޭރުުމުގެ 2 މައްސަލައެއްގައި 8 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  2. ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ޚާއްސަ ޑިޕާރޓްމަންޓެއް އައިޖީޢެމްއެޗުގައި މާދަމާ ހުޅުވަނީ
  3. އެފްއޭއެމް އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސް: ވިކްޓްރީގެ ވަރުގަދަ ހުށަހެޅުންތަކެއް
  4. ހީނާ ޚާން އަދިވެސް ކަސޯޓީ ޒިންދަގީކީ 2 އިން ފެނިދާނެތަ؟
  5. ފެންކުންފުނިން ސަރުކާރަށް 400 މިލިއަން ރުފިޔާ ދަރާފައި!
  6. މިލިއަނަރުން މަޖިލީހަށް އައްޔަންކޮށްފިނަމަ މިނިމަމްވޭޖް ކަނޑައެޅިގެން ނުދާނެ: ނަޝީދު
  7. ފެން ކުންފުނީގެ އެންމެ ދުވަސްވީ ދިވެހި މުއައްޒަފު ނިޔާވެއްޖެ
  8. ރިންގް ރޯޑްގައި ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި


ވެމްކޯއިން ކުނި އުކާލުމުގެ ޚިދުމަތް ދެނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ކުނި މެނޭޖްކުުރުމާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް ކުނި އުފުލުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް މާލޭގައި ހުންނަ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ)ގެ ވޭސްޓް ޓްރާންސްފަރ ސްޓޭޝަންގެ ޚިދުމަތް ދިނުން ހުއްޓާލާނެކަމަށް ވެމްކޯއިން ބުނެފިއެވެ.

ވެމްކޯއިން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައިވަނީ ގޭބިސީތަކާއި ވިޔަފާރިތައް އަދި އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކާއި ހޮޓާ، ރެސްޓޯރަންޓްފަދަ ތަންތަނުގައި އުފެދޭ ކުނި އުފުލާ ފަރާތްތަކާއި ކޮންމެ ދުވަހަކު އާއްމުކޮށް ކުނި އުފުލުގެ ޚިދުމަތްދޭ ކުލީ އުޅަނދުތަކުން އެމަސައްކަތްކުރުމަކީ ކުނި މެނޭޖްކުރުމާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން މަނާކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ވެމްކޯގެ ވޭސްޓް ޓްރާންސްފަރ ސްޓޭޝަނުން ޚިދުމަތް ދިނުން މިމަހުން ފެށިގެން ހުއްޓާލާނެކަމަށް ވެމްކޯއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މާލޭގައި މިހާރު ކުނި އުކާލެވޭ ހަމައެކަނި ތަނަކީ މާލޭގެ ހުޅަނގު ކޮޅުން، ސިނާޢީ ސަރަހައްދުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ވެމްކޯގެ ވޭސްޓް ޓްރާންސްފަރ ސްޓޭޝަނެވެ. އެތަނުން ކުނި ނައްތާލަން ގެންދަނީ ތިލަފުއްޓަށެވެ.

ކުނި މެނޭޖްކުރުމާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން ބިދޭސީން ބައިސްކަލުގައި ކުނި އުކާލަން ގެންދިޔުން މިހާރު ވަނީ ހުއްޓުވާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަދިވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ކުނި އުކާލުމުގެ ޚިދުމަތް އަމިއްލަ ޕިކަޕްފަދަ ވެހިކަލްތަކުގައި ދެއެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް