19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 06 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

މާލޭގެ ކުނީގެ މައްސަލަ

ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް ކުނި އުކާލާ ފަރާތްތަކަށް ކުނިކޮށި ބަންދުކުރަނީ

  • މި އުޞޫލަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ އަންނަ ޑިސެމްބަރުން ފެށިގެން
މިއުވާން މުހައްމަދު | Miuvaan

| 9 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު 03:10 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  3. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  4. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  5. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
  6. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  7. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  8. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ


ވެމްކޯއިން ކުނި އުކާލުމުގެ ޚިދުމަތް ދެނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ކުނި މެނޭޖްކުުރުމާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް ކުނި އުފުލުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް މާލޭގައި ހުންނަ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ)ގެ ވޭސްޓް ޓްރާންސްފަރ ސްޓޭޝަންގެ ޚިދުމަތް ދިނުން ހުއްޓާލާނެކަމަށް ވެމްކޯއިން ބުނެފިއެވެ.

ވެމްކޯއިން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައިވަނީ ގޭބިސީތަކާއި ވިޔަފާރިތައް އަދި އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކާއި ހޮޓާ، ރެސްޓޯރަންޓްފަދަ ތަންތަނުގައި އުފެދޭ ކުނި އުފުލާ ފަރާތްތަކާއި ކޮންމެ ދުވަހަކު އާއްމުކޮށް ކުނި އުފުލުގެ ޚިދުމަތްދޭ ކުލީ އުޅަނދުތަކުން އެމަސައްކަތްކުރުމަކީ ކުނި މެނޭޖްކުރުމާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން މަނާކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ވެމްކޯގެ ވޭސްޓް ޓްރާންސްފަރ ސްޓޭޝަނުން ޚިދުމަތް ދިނުން މިމަހުން ފެށިގެން ހުއްޓާލާނެކަމަށް ވެމްކޯއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މާލޭގައި މިހާރު ކުނި އުކާލެވޭ ހަމައެކަނި ތަނަކީ މާލޭގެ ހުޅަނގު ކޮޅުން، ސިނާޢީ ސަރަހައްދުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ވެމްކޯގެ ވޭސްޓް ޓްރާންސްފަރ ސްޓޭޝަނެވެ. އެތަނުން ކުނި ނައްތާލަން ގެންދަނީ ތިލަފުއްޓަށެވެ.

ކުނި މެނޭޖްކުރުމާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން ބިދޭސީން ބައިސްކަލުގައި ކުނި އުކާލަން ގެންދިޔުން މިހާރު ވަނީ ހުއްޓުވާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަދިވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ކުނި އުކާލުމުގެ ޚިދުމަތް އަމިއްލަ ޕިކަޕްފަދަ ވެހިކަލްތަކުގައި ދެއެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް