15 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 03 ނޮރަ
07 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:50
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

މަގޭ ރިޕޯޓް

ދައުލަތުގެ ތިން ބާރުގައި ވެސް ގާސިމް!

 • ޖޭއެސްސީ އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ
މުހައްމަދު ފަޒީން | phaxyn

| 8 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި 18:34 | |

މަގުބޫލް

 1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
 2. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
 3. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
 4. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
 5. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
 6. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި
 7. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
 8. ކައިވެނީގެ ހަފްލާގައި ދިޕިކާ ފެންކަޅިކޮށްލައިފި


ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށީގައި ޕާޓީތަކުގެ ވެރިން -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފުރަތަމަވެސް ބުނެލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑު މިރިޕޯޓް މިލިޔަނީ ވަކި މީހަކަށް ނުވަތަ ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް ޒާތީ ވުމުގެ ނިޔަތުގައެއް ނޫނެވެ. ނިޒާމުގައި ހުރި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ލިޔެފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ.

ފަނޑިޔާރުން އައްޔަން ކުރުމާއި ވަކިކުރުން އަދި ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ގާނޫނު އަސާސީގެ ބާރުގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ޖުޑިޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށެވެ. އެ ކޮމިޝަން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ގާނޫނީ ދާއިރާގެ މަޝްހޫރު ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދެކޮޅު ހަދަމުންދާއިރު، ބައެއް ފަރާތްތަކަށް އެގޮތް ކަމުވެސް ދެ އެވެ.

ޖޭއެސްސީ އެކުލެވިގެންވަނީ :

 1. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް
 2.  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ ފަނޑިޔާރެއް
 3. ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ ފަނޑިޔާރެއް
 4. ދަށު ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން އެކޯޓުތަކުން އިންތިހާބުކޮށްފައިވާ ފަނޑިޔާރެއް
 5. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ކަނޑައަޅާ މެމްބަރެއް
 6. އާންމުންގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅުއްވާ  މެމްބަރެއް
 7. ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް
 8. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެމްބަރު
 9. އެޓާރނީ ޖެނަރަލް
 10. ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ތެރެއިން އިންތިހާބު ކުރާ މެމްބަރެކެވެ.

މިހާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްއަކީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާގެ ވިޔަފާރި ކުރައްވާ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަހުޖަނު އެވެ. ދައުލަތުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއްބާރު ކަމަށްވާ ގާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރުގެ ވެރިޔާގެ މަގާމަށް ގާސިމް ކަނޑައެޅިގެން ދިޔަ ހިސާބުން އެމަނިކުފާނަކީ ދައުލަތުގެ އަނެއް ބާރު ކަމަށްވާ އަދުލްއިންސާފު ގާއިމު ކުރުމުގެ ބާރުގެ ވެސް އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި އެވަނީ ކަނޑައެޅިފަ އެވެ. ޖުޑިޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަންގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން އިންނަވާ މެމްބަރަކަށް ދެން ވެވަޑައިގަންނަވާނީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވިޔަފާރި ކުރައްވާ ގާސިމް އިބްރާހީމް އެވެ.

ރަނގަޅެވެ، މިވަގުތު ގާސިމްގެ ނަންމަތީ ވިލާ ގްރޫޕްގެ ކުންފުނިތައް ނުހުރެދާނެ އެވެ. ނަމަވެސް "ވިލާ ކުންފުންޏޭ" ބުނުމުން ކޮންމެ ދިވެއްސެއްގެ ހިތަށް އަންނާނީ ގާސިމްގެ ނަމެވެ. ވިލާ ގްރޫޕް އޮފް ކޮމްޕެނީސްގައި ގާސިމްގެ މަސްލަހަތު އޮންނަ ވަރަށް ގިނަ ކުންފުނިތައް ހުންނަކަމަށް ވެއެވެ. އެހެންވީމާ އެކުންފުނި ތަކަކީ ސީދާ ގާސިމްގެ ނަމުގައި ނުވި ކުންފުނި ތަކެއް ކަމަށްވިޔަސް އެއީ ހަމަ ގާސިމްގެ މަސްލަހަތު ހުރި ކުންފުނިތަކަށް ނޫނިއްޔާ ނުވާނެ ނޫންތޯ އެވެ.

އަނެއް ކަމަކީ ވިލާ ގްރޫޕްގެ ކުންފުނިތަކުގެ ފައިސާއާ ގުޅުންހުރި ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތައް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ތަން ފެނެއެވެ. އެހެންކަމުން ދައުލަތުގެ ތިންބާރުގެ ތެރޭގައި ސީދާ ގޮތެއްގައި ގާސިމްގެ ދައުރެއް އެބައޮތެވެ.

އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ވެރިކަމަށް ގެނައުމަށާއި ސަރުކާރު އެކުލަވާލުމުގައި ސީދާ ގާސިމްގެ ދައުރު އެބައޮތެވެ. ގާސިމަކީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފައުންޑަރ އަދި ޕާޓީގެ ލީޑަރ އެވެ.

ދައުލަތުގެ އަނެއް ބާރު ކަމަށްވާ ގާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރު އާދެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކީ ގާސިމް ކަމަށްވާތީ، އެބާރު ހިންގުމުގެ ސީދާ ދައުރު އޮތީ ވެސް ގާސިމްގެ އަތްޕުޅުމަތީގަ އެވެ. ދައުލަތުގެ ތިން ބާރުގެ ތެރެއިން އަނެއް ބާރަކީ އަދުލްއިންސާފުގެ ބާރެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޖޭއެސްސީގައި ގާސިމް އިބްރާހީމް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަ އެވެ.

މިގޮތަށް އިއްތިފާގުވިއިރު، މިއީ ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. ގާސިމް ހުރި މަގާމުގެ ގޮތުން އެހެން މީހަކަށް މިހެން ދިމާވިޔަސް، މައްސަލައެކެވެ. މިއީ ހަގީގަތުގައި ނިޒާމުގައި ހުރި މައްސަލައެކެވެ. އެހެންވެ، އާ ސަރުކާރުން ވެރިކަމާ ހަވާލުވުމަށް ފަހު، ޖޭއެސްސީ އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް ބަދަލުކުރަންޖެހެ އެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

Merine

7 ދުވަަސް ކުރިން

Asluves RAAJJE TV ge staffun thi kuravvaa masaikathah thaureef haqqu

2
2
އަޖީތު

7 ދުވަަސް ކުރިން

އެއީ ރިޔާސީ ނިޒާމު ރާއްޖޭގައި ފަރުމާކޮށްފައި އޮތް ގޮތުން ވާ ކަމެއް. 3 ބާރުގައި މަސީހުވެސް ހުންނެވި.

1
2