15 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 03 ނޮރަ
07 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:50
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ޑރ. އާމާލް އަލީ

ގައުމު ރަނގަޅަށް ބައްޓަން ވާނީ ޓީޗަރުންނަކީ މުހިއްމު ބައެއް ކަމަށް ދެކިގެން: ޑރ. އާމާލް އަލީ

  • ތަރައްގީގައި ޓީޗަރުންގެ ދައުރު ބޮޑު
  • ޓީޗަރުންނަކީ ކޮންމެ ދާއިރާއެއްގެ ފެށުން
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 8 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި 11:25 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  3. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  4. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  5. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  6. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި
  7. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  8. ކައިވެނީގެ ހަފްލާގައި ދިޕިކާ ފެންކަޅިކޮށްލައިފި


އާމާލް އަލީ -- ރާއްޖެއެމްވީ

ގައުމު މިހާރު މިއޮތް ހާލަތުން އަރައިގަނެ ރަނގަޅު މުޖުތަމައެއް ބައްޓަން ކުރެވޭނީ ޓީޗަރުންނަކީ މުހިއްމު ބައެއް ކަމަށް ދެކިގެން ކަމަށް ތައުލީމީ ދާއިރާގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރެއްވި ޑރ. އާމާލް އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަލަ ސުރުޚީ" ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އާމާލް ވިދާޅުވީ މުޖުތަމުގެ ބިންގާ އެޅެނީ ޓީޗަރުން ކުރާ މަސައްކަތުން ކަމަށެވެ. މުޖުތަމައު އާރާސްތު ވަނީ ޓީޗަރުން ބައްޓަންކުރާ ބައެއް މުޖުތަމައު ތެރެއަށް ވެއްދުމުން ކަމަށާއި ތަރައްގީގައި ޓީޗަރުންގެ ދައުރު ބޮޑު ކަމަށް އާމާލް ވިދާޅުވިއެވެ. ޓީޗަރުންނަކީ ކޮންމެ ދާއިރާއެއްގެ ފެށުން ކަމަށްވާއިރު ޓީޗަރުންނަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރަ އެހެން މުއައްސަސާތަކަށް ވުރެ ބޮޑު ވާން ޖެހޭ ކަމަށް އާމާލް ވިދާޅުވިއެވެ.

"ޓީޗަރުންގެ ސެލަރީ ރަނގަޅުވެ ޓީޗަރުންގެ މުޖުތަމައުގެ ބައެއް ކަމަށް ބަލާ ޓީޗަރުންގެ ސަބަބުންކަން އަދި މީޑިއާއަށް ޓްރެއިންކޮށްދިން ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އަދި ރައީސްކަމަށް ޓެރެއިން ކޮށްދިން ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އަދި ދައުލަތުގެ އެހެން ވަޒީފާތަކަށް ވީނަމަވެސް ޓްރެއިނިން އަދި ތައުލީމު މިއަންނަނީ ޓީޗަރުންގެ ކިބައިން ކަމަށްވަންޏާ ޓީޗަރުން ނިކަން އާރޯ ރަނގަޅު ބައެއްގެ ދަށުންނޭ ދެން އަނެއްބަޔަކު ތަމްރީނު ކުރެވޭނީ. އެހެންވީމާ އެންމެ މުހިއްމު ކަމެއް މި މުހިއްމު ބަޔަކަށް އުޅުނިއްޔާއޭ ގައުމު ބައްޓަން ވާނީ," އާމާލް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާމާލް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކިޔަވައިދިނުމަށް އަންނަ ޓީޗަރުންނަކީ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން އިން ގަބޫލުކުރާ ފެންވަރުގެ ޓީޗަރުންނަށް ވުން މުހިއްމު ކަމަށެވެ. ޕްރައިމަރީ އަދި ސެކެންޑްރީ ސްކޫލުތަކަށް ކިޔަވައިދޭ ޓީޗަރުން ޑިގްރީ ފެންވަރަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް ޔުނިވަރސިޓީތަކަށް ދާކަން ފާހަގަ ވެފައިވާ ކަމަށާއި ހަމަ އެގޮތަށް އެއް ކޮލެޖަށް ވުރެ ގިނަ ކޮލެޖްތަކުގައި ޓީޗަރުން ކިޔަވައިދޭކަން ފާހަގަވާ ކަމަށް އާމާލް ވިދާޅުވިއެވެ. ތައުލީމީ ދާއިރާގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރައްވާ އާމާލް ވިދާޅުވީ އެ ކަންތައްތަކަށް ސަމާލުކަންދީ އަދި މީހުން ބިނާކުރުމުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ފާހަގަކޮށް އެކަންތައްތަކަށް ރަނގަޅުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ބާރު އަޅަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

Abdulla ilyas

7 ދުވަަސް ކުރިން

That's true dear amaal we all want our kids to be grow in a good society for that we need good education better living

11
0