11 ޑިސެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 02 މުލަ
04 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:23
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:15

ރިހާނާ

ރިހާނާގެ ލަވަތައް ޓްރަމްޕްގެ ރެލީތަކުގައި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުވަނީ

  • ދާދި ފަހުން ރިހާނާވަނީ ސުޕަރބޯލް ހާފްޓައިމްގައި ޕަރފޯމް ކުރުމަށް އިންކާރުކޮށްފައި
  • އޭނާގެ އިތުރުން، ފެރެލްވެސް ވަނީ ޓްރަމްޕް ރެލީތަކުގައި އޭނާގެ ލަވަ ބޭނުންކުރާ މައްސަލަ ފާހަގަކޮށްފައި
އައިޝަތު ޝާނީ | Shaaknee

| 5 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ 11:06 | |

މަގުބޫލް

  1. ދަރުމަވަންްތަ ހޮސްޕިޓަލް: ސިއްސައިގެން ދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  2. މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރުން ފިޔާވާ ހުރިހާ މެމްބަރުން ފައިސާގައި ހިފި: ނާނީ
  3. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
  4. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ޑޮލަރު ނުހުންނާނެ: ގަވަނަރ
  5. ގާސިމް، މަސީހު ހިންގެވި މަގަށް، އެކަމަކު ސަރުކާރަށް ވަރިހަމަ!؟
  6. މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ވައުުދު މަހެއް ނުވަނީސް ފުއްދައިދީފި
  7. މާފަންނު ސަހަރާގައި ކޮނެފައި އޮތް ވަޅުގަނޑު ދައްކާލައިފި
  8. މިސްރުގެ އަހުރާމެއްގެ މަތީގައި ބަރަހަނާ ފޮޓޯނެގި ދެމަފިރިއެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ


ރިހާނާ -- ޕޮޕްޝުގަރ

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ރެލީތަކުގައި މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރިހާނާގެ ލަވަ ބޭނުން ކުރާ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެއެވެ.

ރިހާނާގެ 2008 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކޮށްފައިވާ "ޑޯންޓް ސްޓޮޕް ދަ މިއުޒިކް" ޓްރަމްޕްގެ ރެލީތަކުގައި ބޭނުން ކުރާކަން އޭނާއަށް އެނގުނީ ޓްވިޓަރ މެދުވެރިކޮށެވެ.

ދަ ވޮޝިންގޓަން ޕޯސްޓްގެ ވައިޓް ހައުސް ބިއުރޯގައި މަސައްކަތް ކުރާ ރިޕޯޓަރ ފިލިޕް ރަކަރ ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ، "އެތައް މިލިއަން ފަހަރު ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތައް އަދި އެއް ފަހަރު ބުނެލާނަން – ޓްރަމްޕްގެ ރެލީތަކަކީ އެހެން ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކާ މުޅިން ތަފާތު އެއްޗެއް. މިވަގުތު، ސްޓާފުން ޓީޝަރޓްތައް ބަހަމުންދާއިރު، ބާރަށް ޖަހާފައިވަނީ ރިހާނާގެ ޑޯންޓް ސްޓޮޕް ދަ މިއުޒިކް. ހީވަނީ ކުޅިވަރު ހަރަކާތެއްހެން، އެންމެންނަށް ވަރަށް ކަމުދޭ" މިހެންނެވެ.

އެ ޓްވީޓް ފެނުމުން ރިހާނާވަނީ އެއަށް ރައްދު ދީފައެވެ.

ދެން މާގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އޭނާގެ ލަވަތައް ބޭނުން ނުކުރެވޭނެކަން ފާހަގަ ކުރަމުން ރިހާނާ ބުނީ، "އަހަރެން ނުވަތަ އަހަރެންގެ މީހުންނެއް ތިފަދަ ޓްރެޖިކް ރެލީ ތަކަކަށް ނުދާނެ. އެހެންވީމަ މިގޮތަށް ކަންތައް ހިނގާކަން އަންގާލަދިނީތީ ޝުކުރިއްޔާ ފިލިޕް".

ރިހާނާގެ އިތުރުން، މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ފެރެލް ވެސް ވަނީ ކުރިން މިފަދަ މައްސަލައެއް ނަގާފައެވެ. ޓްރަމްޕްގެ ރެލީތަކުގައި އޭނާގެ ސުޕަރހިޓް ލަވަ "ހެޕީ" ބޭނުން ކުރާކަން އެނގިގެން ފެރެލްވަނީ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅު ކޮށްފައެވެ.

ރިހާނާގެ ލަވަތައް ޓްރަމްޕްގެ ރެލީތަކުގައި ބޭނުން ކުރުމުން އޭނާ އެކަން ހުއްޓުވާނެ ކަމަށް އިޝާރާތް ކޮށްފައިވާއިރު، ދާދި ފަހުން އޭނާވަނީ ސުޕަރބޯލް ހާފްޓައިމްގައި ޕަރފޯމް ކުރުމަށް އިންކާރު ކޮށްފައެވެ.

ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު އެމެރިކާގެ ނެޝަނަލް ފުޓްބޯލް ލީގް (އެންއެފްއެލް)ގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިން ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުމާ ދެކޮޅަށް ތެދުވުމާ ގުޅިގެން ޓްރަމްޕް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވާއިރު، މިކަމާ ގުޅިގެން އެމެރިކާގެ ގިނަ އެތުލީޓުންނާއި ތަރިންތައް ދަނީ ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅަށް އަޑު ފަތުރަމުންނެވެ.

އެހެންކަމުން، ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން އެންއެފްއެލް ސުޕަރބޯލް ހާފްޓައިމްގައި ޕަރފޯމް ނުކުރުމަށް ބާބެޑޯސްއަށް ނިސްބަތްވާ ރިހާނާ ނިންމީ ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅަށް ތެދުވުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ޝާނީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް