24 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 11 ހިޔަވިހާ
19 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ހޮލީވުޑް

އިނގިރޭސި ބޭންޑް ކުއީންގެ ހަޔާތަށް ބިނާކޮށްފައިވާ 'ބޮހީމިއަން ރެޕްސޮޑީ'އަށް ކާމިޔާބު ފެށުމެއް

  • "ބޮހީމިއަން ރެޕްސޮޑީ"އަކީ 1970ގެ އަހަރުތަކުގައި ފެނިގެންދިޔަ މަޝްހޫރު އިނގިރޭސި ބޭންޑް "ކުއީން"ގެ ހަޔާތަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފިލްމެއް
އައިޝަތު ޝާނީ | Shaaknee

| 4 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ 11:59 | |

މަގުބޫލް

  1. ވަގު ހިފަން ދަންތުރަޖެހުން: ބޮޑު ކުށެއް!
  2. ފިނިހަކަ ހޮވުމުގެ މުބާރަތުގައި ވާދޫއިން ބައިލައްކަ ފިނިހަކަ ހޮވައިފި
  3. މާމެންދޫއަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި އަންހެން ކުއްޖެއް ގެއްލިއްޖެ
  4. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކ.ހުރާ ކައުންސިލް ވަރެއް ނެތް
  5. ކޯޓު އަމުރު އެހެން އޮއްވާ ފުލުހުނަށް ރައީސް ޔާމިން ދޫކޮށެއް ނުލެވޭނެ: އަބްދުއްރަހީމް
  6. ރައީސް ސޯލިހު ޖެޓްސްކީގައި ދެ އަތޮޅެއް ހުރަސް ކުރައްވަނީ
  7. ވިހަ ބަނގުރަލެއް ބޮއެގެން އައްސާމުގައި 50އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެ
  8. އޮމަދޫ މީހުން ތިބީ އާ ސަރުކާރުން ބަނދަރު ހަދާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައިއެމެރިކާގެ ތިއޭޓަރ ތަކުގައި ނިމިގެން ހުކުރު ދުވަހު މަޝްހޫރު އިނގިރޭސި ރޮކް ބޭންޑް "ކުއީން"ގެ ހަޔާތަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފާއިވާ ފިލްމް "ބޮހީމިއަން ރެޕްސޮޑީ" އަޅުވާފައިވާއިރު، ފުރަތަމަ ރޭ އެކަނި ފިލްމަށް 18.4 މިލިއަން ޑޮލަރުވަނީ ލިބިފައެވެ.

އަދި މުޅި ހަފްތާ ބަންދުގައި 43 މިލިއަނާއި 45 މިލިއަން ޑޮލަރާ ދެމެދު އެ ފިލްމަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާކަމަށް ރިޕޯޓްތަކުން ދައްކައެވެ.

މި ވެގެންދާނީ މިފަދަ ފިލްމަކަށް، މިއުޒިކަލް ބައޯޕިކްއަކަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީއަކަށެވެ. އެމެރިކާ ތެރޭގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ހިނގާފައިވާ މިފަދަ ފިލްމަކީ 2015ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްކޮށްފައިވާ "ސްޓްރެއިޓް އައުޓަ ކޮމްޕްޓަން"އެވެ. މި ފިލްމަށް ފުރަތަމަ ހަފްތާ ބަންދުގެ ތެރޭގައި 60.2 މިލިއަން ޑޮލަރު ވަނީ ލިބިފައެވެ.

އަދި "ބޮހީމިއަން ރެޕްސޮޑީ"އަށް އަންދާޒާ ކުރެވިފައިވާ އަދަދު ލިބިއްޖެނަމަ، ވެގެންދާނީ އެމެރިކާ ތެރޭގައި ދެވަނައަށް އެންމެ ކާމިޔާބު މިއުޒިކަލް ބައޯޕިކްއަށެވެ.

އެމެރިކާގައި ފިލްމް ރިލީޒް ކުރުމުގެ ކުރިން އިނގިރޭސިވިލާތާއި އޮސްޓްރޭލިއާގައި ރިލީޒްކޮށްފައިވާއިރު، އޮކްޓޯބަރު މަހު ފަހު ކޮޅު އެ ފިލްމްވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮކްސް އޮފީހުގެ އެއްވަނަ ޖާގަ ހޯދާފައެވެ.

"ބޮހީމިއަން ރެޕްސޮޑީ"އަކީ 1970ގެ އަހަރުތަކުގައި ފެނިގެންދިޔަ މަޝްހޫރު އިނގިރޭސި ބޭންޑް "ކުއީން"ގެ ހަޔާތަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފިލްމެކެވެ. ބޭންޑްގެ ލީޑް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ، މިއުޒިކީ ދުނިޔޭގެ ލެޖެންޑެއްކަމަށްވާ ފްރެޑީ މަރކިއުރީގެ ރޯލުން ފެނިގެންދާނެ މިސްޓަރ ރޮބޮޓް ސީރީޒްގެ ލީޑް ރޯލް ކުޅޭ ރަމީ މަލެކްއެވެ. މީގެ އިތުރުން ލޫސީ ބޮއިންޓަން، ގްވިލީމް ލީ، ބެން ހާޑީ، ޖޯސެފް މަޒެއްލޯ، އޭޑަން ގިލަން، ޓޮމް ހޮލެންޑަރ، އެލެން ލީޗް އަދި މައިކް މަޔަރސް މި ފިލްމުން ފެނިގެން ދާނެއެވެ.

ގްރަހަމް ކިންގް ޕްރޮޑިއުސްކޮށްފައިވާ މި ފިލްމްގެ ޑައިރެކްޓަރވަނީ ޝޫޓިންގގެ މެދުތެރޭގައި ބަދަލުކޮށްފައެވެ. ބްރަޔަން ސިންގަރ ޑައިރެކްޓަރުކަމުން ވަކިކުރުމަށްފަހު ފަހުން އެ މަގާމު ދީފައިވަނީ ޑެކްސްޓަރ ފްލެޗަރއަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް