11 ޑިސެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 02 މުލަ
04 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:23
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:15

ޕާކިސްތާން-ޗައިނާ

ޕާކިސްތާނުގެ މާލީ ދަތިކަމުން އަރައިގަންނަށް ޗައިނާއިން އެހީވަނީ

  • ސައުދީގެ އެހީއެއް ވައުދުވެފައިވީ ނަމަވެސް އެ އަދަދު މަދުވޭ
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 4 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ 01:09 | |

މަގުބޫލް

  1. ދަރުމަވަންްތަ ހޮސްޕިޓަލް: ސިއްސައިގެން ދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  2. މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރުން ފިޔާވާ ހުރިހާ މެމްބަރުން ފައިސާގައި ހިފި: ނާނީ
  3. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
  4. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ޑޮލަރު ނުހުންނާނެ: ގަވަނަރ
  5. ގާސިމް، މަސީހު ހިންގެވި މަގަށް، އެކަމަކު ސަރުކާރަށް ވަރިހަމަ!؟
  6. މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ވައުުދު މަހެއް ނުވަނީސް ފުއްދައިދީފި
  7. މާފަންނު ސަހަރާގައި ކޮނެފައި އޮތް ވަޅުގަނޑު ދައްކާލައިފި
  8. މިސްރުގެ އަހުރާމެއްގެ މަތީގައި ބަރަހަނާ ފޮޓޯނެގި ދެމަފިރިއެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ


ޗައިނާގެ ޕްރިމިިއަރ ލީ ކީގިއަންގ އާއި ޕާކިސްތާނުގެ އައު ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ޚާންވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބައްދަލުކުރައްވާފައި -- ރޮއިޓަރސް

ޕާކިސްތާނުގެ މާލީ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ޗައިނާއިން އެހީތެރިކަން ފޯރު ކޮށްދިނުމަށް ތައްޔާރަށް އޮތް ކަމަށް ޗައިނާއިން ބުނެފިއެވެ.

ޗައިނާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުގެ ނައިބް ކޮންގ ޝުއަންޔޫ ހޮނިހިރު ދުވަހު މިހެން ވިދާޅުވީ ޗައިނާގެ ޕްރިމިިއަރ ލީ ކީގިއަންގ އާއި ޕާކިސްތާނުގެ އައު ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ޚާންއާއެެކު ބެއިޖިންގގައި ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމަށް ފަހުއެވެ.

 ޗައިނާގެ އިސް ޑިޕްލޮމޭޓް ވިދާޅުވިގޮތުގައި މީގެ ތަފްސީލަށް ދިއުމަށް އިތުރު މަޝްވަރާތައް ބޭނުންވާނެއެވެ.

މި އަހަރުގެ ފެށުމާއެކު ޕާކިސްތާނުގެ ބޭރުފައިސާގެ ރިޒަރވް 42 އިންސައްތަ ދަށަށް ގޮސް މިހާރު ހުރީ އަށް ބިލިއަނެއްހާ އެމެރިކާ ޑޮލަރެވެ. އެއީ ދެ މަސް ދުވަހުގެ އިމްޕޯޓަށް ބޭނުންވާނެ މިންވަރަށްވުރެ ވެސް ދަށް އަދަދެކެވެ.

ސައުދީ އަަބިއާއިން މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ވަނީ ބަޖެޓް ސަޕޯޓަށް ހަ ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ދިނުމަށް ވައުދުވެފައެވެ.

އެންހެން ނަމަވެސް އެ އަދަދަކީ އެކަށީގެންވާ އަދަދެއް ނޫން ކަމަށާއި އެ ގައުމުން އަދިވެސް ދަނީ  ބޭރުގެ ދަރަނި އަދާކުރުމަށް އައިއެމްއެފްގެ ލޯން އެހީއަށް ވެސް ބަލަމުން ކަމަށް އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވެެއެވެ.

އެ ލޯނު ވެގެންދާނީ އެ 1980 ގެ އަހަރު ތަކުގެ ފަހުން އެ ގައުމުން މާލީ ސަޕޯޓެއްގެ ގޮތުގައިނަގާ 13 ވަނަ ލޯނަށެވެ.

ޚާންއާއި ލީ ކޮންގ ގެ ބައްދަލުވުމަށް ފަހު ބެއިޖިންގގެ ގްރޭޓް ހޯލް އޮފް ދި ޕީޕަލްގައި  ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ލީ ކޮންގ ވިދާޅުވީ އެ ގައުމުން ޕާކިސްތާނަށް އެހީ ވާނެ ކަމަށެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް