25 މާރޗް 2019 | ހޯމަ | 14 ފަސްބަދުރުވަ
18 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:29
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:18
މެންދުރު 12:16
އިރުއަރާ 06:07
ފަތިސް 04:56

ރައީސް ނަޝީދު

ނަޝީދާއެކު ވީހާލެއްގައިވާން ތިބި މީހުން މާލެ އައިސް ފުރާލަނީ، އަޖައިބެއް ކަހަލަ ލޯތްބެއް

  • ބައެއް މީހުނަށް ނަޝީދު މާލެ ވަޑައިގަންނަވާކަން އެނގުމުން ހަދިޔާ ތައްޔާރުކުރި
މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް | Murshidhu

| 31 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ބުދަ 18:42 | |

މަގުބޫލް

  1. ފޭރުުމުގެ 2 މައްސަލައެއްގައި 8 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  2. ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ޚާއްސަ ޑިޕާރޓްމަންޓެއް އައިޖީޢެމްއެޗުގައި މާދަމާ ހުޅުވަނީ
  3. އެފްއޭއެމް އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސް: ވިކްޓްރީގެ ވަރުގަދަ ހުށަހެޅުންތަކެއް
  4. ހީނާ ޚާން އަދިވެސް ކަސޯޓީ ޒިންދަގީކީ 2 އިން ފެނިދާނެތަ؟
  5. ފެންކުންފުނިން ސަރުކާރަށް 400 މިލިއަން ރުފިޔާ ދަރާފައި!
  6. މިލިއަނަރުން މަޖިލީހަށް އައްޔަންކޮށްފިނަމަ މިނިމަމްވޭޖް ކަނޑައެޅިގެން ނުދާނެ: ނަޝީދު
  7. ފެން ކުންފުނީގެ އެންމެ ދުވަސްވީ ދިވެހި މުއައްޒަފު ނިޔާވެއްޖެ
  8. ރިންގް ރޯޑްގައި ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި


ނަޝީދަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ތިމަރަފުށިން އައިބައެއް މީހުން ބަނދަރުމަތީ:-އެމީހުން އައީ ހާއްސަ ފަރިވަޅެއް ހިފައިގެން -- އާކައިވް

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަކީ މި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ތާއީދު ބޮޑު ސިޔާސީ ލީޑަރެވެ. ރައީސް ނަޝީދަށްޓަކައި މީހުންގެ ހިތުގައި އޮތް ލޯތްބަކީ މިހާތަނަށް އެއްވެސް ރައީސަކަށް މި ގޮތަށް ލިބުނު ތާއީދެއް ނޫނެވެ. ނަޝީދަށްޓަކައި މީހުންގެ ހިތުގައި އޮތް ލޯބި ނަޝީދު ވެރިކަމުގައި ހުންނެވިއިރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ފެނުނީ އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަން ވައްޓާލި ދުވަހާއި ކޯޓުން ކުރި ހުކުމްތަކާއެކު އެމަނިކުފާނަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ނާކާމިޔާބީއާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ވަގުތާއި އަދި ނަޝީދަށް ޖަލު ހުކުމް ކުރި ދުވަސްފަދަ ދުވަސްތަކުގައި އެވެ. ނަޝީދަށް ތާއީދުކުރާ މީހުން ކުރަނީ އެމަނިކުފާނުގެ އޯގާތެރިވެރިކަމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު މިނިވަންކަމާއި އިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކަ އެވެ. ދިވެހިންގެ ހިތްތަކުގެ ރައީސްގެ ގޮތުގައި ބައެއް މީހުން ދެކޭ އިރު މިއަންނަނީ އަނެއްކާވެސް ބޮޑު ދުވަހެކެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ބޭ އިންސާފުން ކުރި ހުކުމާއެކު ރައްޔިތުންނާ ދުރުގައި ހުންނެވުމަށް ފަހު އެނބުރި އެމަނިކުފާނު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަނީ އެވެ. އެމަނިކުފާނު ރާއްޖެވަޑައިގަންނަވަނީ މިނިވަނެއްގެ ގޮތުގައި އެވެ. މި ވަގުތު ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ތިބި ރީނދޫ ލަޝްކަރު މާލެ އައިސް އެދަނީ އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން ނަޝީދަށް އަރުވަން ފަރިވަޅު ހިފައިގެން އައިރު އަނެއް ބަޔަކު ތިބީ ލަނގިރި ޖަހަން ފަރިތަ ކޮށްގެންނެވެ.

މީގެ ތެރެއިން ތ. ކިނބިދޫ އާއި ތިމަރަފުށި މީހުންނާ  ރާއްޖެއެމްވީ ވަނީ ބައްދަލު ކޮށްލާފަ އެވެ. ތިމަރަފުށީ ނަޝީދުގެ ސަޕޯޓަރުން މާލެ އައީ  ނަޝީދަށް ވެދުމަށް އެރުއްވުމަށް ފަރިވަޅު ހިފައިގެންނެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ރާއްޖެވަޑައިގަންނަވާ ހަބަރު ލިބުމާއެކު ކުރެވުނު އިހްސާސްތައް ތިމަރަފުށީގެ ބައެއް އަންހެންވެރިންނަށް ބުނެދިނުމަކީ އެހާ ފަސޭހަ ކަމަށްވެސް ނުވި އެވެ. ލިބޭ އުފަލެއްގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ. އެކަން ދުލުން ބަޔާން ކޮށްދޭން އުނދަގޫވަނީ އެވެ. އެމީހުންގެ ހިތްތަކުގެ ރަސްގެފާނު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންވާކަން އެނގުނީސުރެ ދަތުރު ތައްޔާރުކުރަން ފެށި އެވެ.  

ތިމަރަފުށީ އުމުރުން ދުވަސްވީ އަންހެންވެރިންގެ ގުރޫޕަކުން ތައްޔާރުކުރި ކެއުމަކީ ވެސް އެމީހުން ނަޝީދަށް އޮތް ލޯބި ދައްކާދޭ ކަމެކެވެ.

ނަޝީދު މާލެ ވަޑައިގަންނަވާއިރަށް މާލެ އައި ކިނބިދޫ އައިސްތު ރާއްޖެއެމްވީއާ ވާހަކަ ދައްކަނީ 

ކިނބިދޫ އަންހެންވެރިންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުނަށް ވެސް ވީ ހަމަ މި ފަދަ ގޮތެކެވެ. ރައީސް ނަޝީދު މިނިވަންވެގެން ރާއްޖެވަޑައިގަންނަވާ ވާހަކަ އިވުމުން ބައެއް މީހުންނަށް ހުރެވުނުތަން ވެސް ނޭނގުނެވެ.  

"ހުރެވުނުތަން ވެސް ނޭނގުނު(ނަޝީދު ވަޑައިގަންނަވާ ހަބަރު ލިބުމުން). އުފަލުން ނެށުނީ. ރައީސް ނަޝީދަކީ ކިނބިދޫ ރައްޔިތުންގެ ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވާ މީހެއް. ނަޝީދަށްޓަކައި ލެއިން ފުރާނައިން ގުރުބާންވާ މި ތިބީ މާލެ އައިސް." ކިނބިދޫއިން ނަޝީދަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް މާލެ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މީހަކު ބުންޏެވެ.

އަންހެންވެރިން ރައީސް ނަޝީދަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދިޔައިރު ކިނބިދޫ އާއި ތިމަރަފުށީ ފިރިހެންވެރިންގެ ފަރާތުން ވެސް ފެނުނީ އެފަދަ ގޮތަކަށެވެ. ނަޝީދަށް އޮތް ލޯބީގައި ފިރިހެނެއް އަންހެނެއް އިސްތިސްނާނުވާކަން ކިނބިދޫ އާއި ތިމަރަފުށިން މާލެ އައި ބައެއް މީހުންގެ ވާހަކަތަކުން އެނގެ އެވެ.  

"އަޅުގަނޑަށް އަލަށް ދޮށީ ދަރިއެއް ލިބުމަށް ވުރެ އުފާވި ނަޝީދު މާލެ ވަޑައިގަންނަވާ ވާހަކަ އިވުނީމަ. އުފަލުން ކުރާނެ ނުކުރާނެ ކަމެއް ވެސް ނޭނގުނު" މިއީ ކިނބިދޫން މާލެ އައި ފިރިހެނެއްގެ އިހްސާސެވެ. 

މި މީހުންގެ މި އިހްސާސްތަކާއި މި ޝުއޫރުތަކަކީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކުން ވެސް އިވޭނެ އަޑުތަކެވެ. އެކަން ނަޝީދު މާލެ ވަޑައިގަންނަވާތީ އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާކިޔަން މާލެ އަންނަ އައުމުން އެކަނި ފުދެ އެވެ. އެމީހުން މާލެ އެ އަންނަނީ އެތައް ގަޑިއިރެއް ވަންދެން ކަނޑުމަތީ ހޭދަ ކުރުމަށް ފަހު އެވެ. ހަމަ އެކަނި މޫންލައިޓުން ފުރައިގެން މާލެ އައި ކިނބިދޫ އާއި ތިމަރަފުށީ މީހުން ވެސް އެ ބޯޓުގައި 24 ގަޑިއިރަށް ފަހު މާލޭ ފަސްގަނޑުގައި ފައި ޖެހުމުން ލިބޭ އުފަލަކީ ނަޝީދުއާ ބައްދަލު ކޮށްލެވޭނެ ކަމުގެ އުފަލެވެ. 

ރައީސް ނަޝީދަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ތ.އަތޮޅުން ބައެއް މީހުން މާލެ އައި މޫންލައިޓް ބޯޓް ކައިރި މީހުން

މިހާތަނަށް ކަނޑުމަގުންނާއި ވައިގެ މަގުން ރާއްޖެ އައިސް ރައީސް ނަޝީދަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ތައްޔާރުވާ އެންމެނަކީ މި ބީދައިން އެމަނިކުފާނަށް އޮތް ލޯބީގެ ނަތީޖާ އެވެ. ބަޔަކަށް ގަބޫލު ކުރަން ދަތި ނަމަވެސް މި ހަގީގަތް ދެން ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

އައިޝާ މުދައްރިސް

5 މަސް ކުރިން

ކޮބާ ކުޑަހުވަދޫ މީހުން ގެންދިޔަ ފަރިވަޅުތައް.

1
0