25 މާރޗް 2019 | ހޯމަ | 14 ފަސްބަދުރުވަ
18 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:56
އިރުއަރާ 06:07
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:18
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:29

ދައުލަތުގެ ފައިސާ

މުޅި އައްޑޫ ސިޓީގެ ފެނުގެ ހިދުމަތަށް ކުރި ހޭދަ ބްރިޖު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް!

  • 48.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސްޓްރާޑާއަށް ދީފައިވޭ
  • އައްޑޫ ސިޓީގެ ފެނުގެ ހިދުމަތަށް ހަރަދުވީ 35 މިލިއަން ރުފިޔާ
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 30 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އަންގާރަ 11:24 | |

މަގުބޫލް

  1. ފޭރުުމުގެ 2 މައްސަލައެއްގައި 8 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  2. ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ޚާއްސަ ޑިޕާރޓްމަންޓެއް އައިޖީޢެމްއެޗުގައި މާދަމާ ހުޅުވަނީ
  3. އެފްއޭއެމް އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސް: ވިކްޓްރީގެ ވަރުގަދަ ހުށަހެޅުންތަކެއް
  4. ހީނާ ޚާން އަދިވެސް ކަސޯޓީ ޒިންދަގީކީ 2 އިން ފެނިދާނެތަ؟
  5. ފެންކުންފުނިން ސަރުކާރަށް 400 މިލިއަން ރުފިޔާ ދަރާފައި!
  6. މިލިއަނަރުން މަޖިލީހަށް އައްޔަންކޮށްފިނަމަ މިނިމަމްވޭޖް ކަނޑައެޅިގެން ނުދާނެ: ނަޝީދު
  7. ފެން ކުންފުނީގެ އެންމެ ދުވަސްވީ ދިވެހި މުއައްޒަފު ނިޔާވެއްޖެ
  8. ރިންގް ރޯޑްގައި ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި


ބްރިޖު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ ވާހަކަތަކަކީ އާ ވާހަކަތަކެއް ނޫނެވެ. އަނެއްކާ ވެސް މި ވަނީ އެފަދަ ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލުތަކެއް ކަމަށް ބެލޭ އމަލުތަކަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތުތަކެއް ހާމަވެފައެވެ. އެންމެ ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކި އިވެންޓްތައް އޯގަނައިޒް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ސްޓްރާޑާ ކުންފުންޏަށް 48.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފައިވާކަން މިވަނީ ފާޅާ އަރައިފައެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވެސް މި މައުލޫމާތުތައް ދަނީ ދައުރުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ޗައިނާ މޯލްޑިވްސް ފްރެންޑްޝިޕް ބްރިޖުގެ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބަޑި ބޭހުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް 3.1 މިލިއަން ރުފިޔާ އެ ކުންފުންޏަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ވަނީ ދީފައެވެ. އެކަމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމާއި ޑެލިވަރ ކުރުމަށް 2.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައި ވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެކަމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި އެއަރފްރައިޓްގައި ގެނައުމަށް 2.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ޚަރަދުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އޮސްޓްރިއާ އާއި ދުބާއީ އާއި އެމެރިކާ އާއި ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން ތަކެތި ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް ލިޔުންތަކުން ދައްކައެވެ. އެއަރ ފްރައިޓްގައި ބަޑިބޭސް ގެނައުމަށް އިތުރު 6.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައި ވެއެވެ. އެހެން ކަމުން އެ ހަރަކާތްތަކަށް އެކަނި ތަކެތި ގެނެސް، އެ ހަރަކާތް ހިންގުމަށް 19.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ހޭދަކޮށްފައެވެ. ބްރިޖު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް މުޅި ޖުމްލަ 40.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ޚަރަދުކޮށްފައެވެ. އަދި އެފައިސާ ސްޓްރާޑާ ފްރައިވެޑް ލިމިޑެޓާއި ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ. އެއީ ރަށެއްގެ ބަނދަރު ހެދުމަށް ނުވަތަ އެވްރެޖުކޮށް ރާއްޖޭގެ ރަށެއްގެ ނަރުދަމާއަށް ހޭދަކުރާ މިންވަރެވެ. 

މީގެ އިތުރުން ބްރިޖު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ބޭނުންވާ ލައިޓިންގ އާއި ސެޓަޕްގެ ކަންކަމާ ލެޑް ލައިޓްގެ ހަރަކާތްތަކަށް 4.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި ހަމަ އެ އިވެންޓްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސަގާފީ ހަރާކާތަށް 11.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ރަށް ކަމުގައިވާ ލ. ގަމުގެ ތުނޑި އަވަށުގެ ބަނދަރު ބޮޑު ކުރުމަށް ހޭދަކޮށްފައި ވަނީ 50 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މުޅި އައްޑޫ ސިޓީގެ ފެނުގެ ޚިދުމަތް ގާއިމް ކުރުމަށް ހޭދަކޮށްފައިވަނީ 35 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. އެހެން ކަމުން ބްރިޖު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ރަށެއްގެ ނަރުދަމާއަށް ނުވަތަ ބަނދަރަށް ހޭދަވާނެ އަދަދަށް ފައިސާ ހޭދަކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން 3 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުން ސްޓްރާޑާ ކުންފުންޏާއި ހަވާލުކުރި އެކި މަސައްކަތްތަކުން ވެސް އެ ކުންފުންޏަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ދީފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ހއ. ބާރަށުގެ ޖެޓީ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އިންތިޒާމު ކުރުމަށް އެއް ލައްކަ ރުފިޔާ އެ ކުންފުންޏަށް ދީފައި ވެއެވެ. ކޮރަލް ބުލަވާޑް މަޝްރޫއު ފެއްޓުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ސްޓްރާޑަ ކުންފުންޏަށް ހަތް ލައްކަ ރުފިޔާ ދީފައިވާއިރު، އެސްޓީއޯ ފުޑް ކޯޓުތައް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް އެ ކުންފުންޏަށް ދެ ލައްކަ ރުފިޔާ ދީފައިވެއެވެ. އަދި ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ނަގައި، އެތަނުގައި ހެދި ވިންޓަރ ޕާކު ހުޅުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އިންޒާމް ކުރުމަށް ސްޓްރާޑާ ކުންފުންޏަށް ސަރުކާރުން ވަނީ 2.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިއަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަކަށް ގަލޮޅު ސްޓޭޑިއަމް ތައްޔާރު ކުރުމަށް 2.3 މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި މިނިވަން ދުވަހާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާ އިންތިޒާމް ކުރުމަށް ސްޓްރާޑާ ކުންފުންޏަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީ އިން 1.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފައިވެއެވެ.

ސްޓްރާޑަ ކުންފުނީގެ ދަށުން ހިންގާ ނިއުޕޯޓްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ކަމުން ދާދި ފަހުން އިސްތިއުފާ ދެއްވި ޒާހިދު ރަމީޒު (xahidcreator@) ވިދާޅުވީ، ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާއްމުވެފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދުތަކަކީ ސައްޚަ އަދަދުތަކެއް ކަމަށާއި އެފައިސާ ހޯމް މިނިސްޓްރީ އާއި ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ވެސް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެއީ މަދު އަދަދުތަކެއް ކަމަށާއި އެއަށް ވުރެ ގިނަ ކަންކަމަށް ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުން ސްޓްރާޑާއަށް ފައިސާ ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. ޒާހިދު ވިދާޅުވީ، އެ ކުންފުންޏަކީ އެފަދަ ހަރަކާތްތައް އިންތިޒާމުކުރާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން ކުންފުންޏަށް އަމްދަނީ ލިބެނީ އެގޮތަށް ލިބޭ ފައިސާއިން ކަމަށެވެ.

ޒާހިދު ވިދާޅުވީ، އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ހިންގުމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލެއް ހިންގާފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި އެފަދަ ކަމެއް އޮތް ކަމުގައިވާ ނަމަ ބެލުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް އޮންނާނެ ކަމަށެވެ.

ނިއުޕޯޓް ރެސްޓޯރެންޓް ހިންގާ ސްޓްރާޑާ ކުންފުންޏަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތައް ކުރެވޭ ކުންފުންޏެކެވެ. އެގޮތުން މިނިވަން 50 ގެ ޖާފަތް އެކުންފުންޏާ ހަވާލު ކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަން ހިމެނޭ ކަމަށް ގިނަ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވުނެވެ. އެކަން ބަލައި ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވި ނަމަވެސް ފަހުން އެމައްސަލައިގައި ދައުވާ ނުކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އަދި އެކަން ވަނީ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ވެސް ބަލާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ބްރިޖް ވިއު ސރަހައްދުގައި ހެދި ޗާޓައިމް ނަމަކަށް ކިޔާ ހަޓެއް ކަހަލަ ކުޑަކުޑަ ތަނެއް ސަރުކާރުގެ ބޭނުމަށް ތަޅައިލުމުން އެކުންފުންޏަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދޭން އުޅުނު 14.4 މިލިއަން ރުފިޔާ މަޑުޖައްސާލާފައި އޭސީސީން ވަނީ އަންގާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް