11 ޑިސެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 02 މުލަ
04 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:23
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:15

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދައިރާ

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސް ދުވަހު ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާއަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް

  • އަމިއްލައަށް ހިންގާ ގެދޮރުގެ މަސައްކަތްތައް ވަނީ އިތުރުވެފައި
  • ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާއަށް ދޫކުރާ ލޯނުތައް ވަނީ އިތުރުވެފައި
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 27 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 09:52 | |

މަގުބޫލް

  1. ދަރުމަވަންްތަ ހޮސްޕިޓަލް: ސިއްސައިގެން ދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  2. މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރުން ފިޔާވާ ހުރިހާ މެމްބަރުން ފައިސާގައި ހިފި: ނާނީ
  3. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
  4. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ޑޮލަރު ނުހުންނާނެ: ގަވަނަރ
  5. ގާސިމް، މަސީހު ހިންގެވި މަގަށް، އެކަމަކު ސަރުކާރަށް ވަރިހަމަ!؟
  6. މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ވައުުދު މަހެއް ނުވަނީސް ފުއްދައިދީފި
  7. މާފަންނު ސަހަރާގައި ކޮނެފައި އޮތް ވަޅުގަނޑު ދައްކާލައިފި
  8. މިސްރުގެ އަހުރާމެއްގެ މަތީގައި ބަރަހަނާ ފޮޓޯނެގި ދެމަފިރިއެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ


ބަޔަކު އިމާރާތެއްގައި މަސައްކަތްކުރަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސް ދުވަހު ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާއަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކް މޯލްޑިވްސް މޮނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ.

އެމްއެމްއޭ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ކުއަރޓާލީ އިކޮނޮމިކް ބުލެޓިންގގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސް ދުވަހުގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާއަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައެވެ.

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާއަށް އެހާ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައިވަނީ ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ކުރިއަށްގެންދާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތުގެ އިތުރުން ބްރިޖުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތުން މާލޭ ރީޑިވެލޮޕްމެންޓްގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ގެދޮރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން ގެންދާތީ ވެސް ރާއްޖޭގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާއަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބެމުންދާ ކަމަށް އެމްއެމްއޭ އިން ބުނެއެވެ.

ތަފާސް ހިސާބު ތަކުން ދައްކާ ގޮތުން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާއަށް ދޫކުރާ ލޯނުތައްވެސް އިތުރުވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ރާއްޖެއަށް އިތުރު ކުރާ މިންވަރުވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފައެވެ.އެގޮތުން މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 54.8 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު އެތެރެކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެމްއެމްއޭއިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ހަސަނު

1 މަސްކުރި

ތިފަދަ މަސައްކަތް ކުރަނީ ގިނައިން ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކުން. ރާއްޖޭގެ ބަޔަކަސް ނުކުރެވެނީތަ/

0
0