25 މާރޗް 2019 | ހޯމަ | 14 ފަސްބަދުރުވަ
18 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:56
އިރުއަރާ 06:07
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:18
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:29

މަގޭ ރިޕޯޓް

ކުއްލިއަކަށް އެންމެންނަށް މި ލިބުނީ ކޮން މިނިވަންކަމެއްތަ!

  • ގިނަ މުއައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒިފުން ހަރަކާތްތެރިވާންފެށި މަންޒަރު ފެނިގެންދޭ
  • ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތައް ބަދަލުކޮށް، އިންސާފު ޤާއިމްކުރުމަށް މަސައްކަތް ފެށީވެސް އިންތިހާބު ނަތީޖާއަށްފަހު
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް | DeNaseer

| 26 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ހުކުރު 18:08 | |

މަގުބޫލް

  1. ފޭރުުމުގެ 2 މައްސަލައެއްގައި 8 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  2. ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ޚާއްސަ ޑިޕާރޓްމަންޓެއް އައިޖީޢެމްއެޗުގައި މާދަމާ ހުޅުވަނީ
  3. އެފްއޭއެމް އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސް: ވިކްޓްރީގެ ވަރުގަދަ ހުށަހެޅުންތަކެއް
  4. ހީނާ ޚާން އަދިވެސް ކަސޯޓީ ޒިންދަގީކީ 2 އިން ފެނިދާނެތަ؟
  5. ފެންކުންފުނިން ސަރުކާރަށް 400 މިލިއަން ރުފިޔާ ދަރާފައި!
  6. މިލިއަނަރުން މަޖިލީހަށް އައްޔަންކޮށްފިނަމަ މިނިމަމްވޭޖް ކަނޑައެޅިގެން ނުދާނެ: ނަޝީދު
  7. ފެން ކުންފުނީގެ އެންމެ ދުވަސްވީ ދިވެހި މުއައްޒަފު ނިޔާވެއްޖެ
  8. ރިންގް ރޯޑްގައި ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި


ވަކީލުން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކުރިން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިން ތިބީ އަމިއްލަ އަށް ކަސްތަޅު އަޅުވައިގެން ނެވެ. ވަކި މީހަކު ވަކި ކަމެއް ވަކި ގޮތަކަށް ކުރަން އެންގުމުން ނޫނީ އެއިން މުއައްސަސާއެއް ހިރިލާ މަންޒަރު ފެނިގެންގޮސްފައެއް ނުވެ އެވެ. ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސަރުކާރުން ގާނޫނާ ހިލާފަށް އެތައް ކަމެއް ހިންގަމުން ދިޔައިރު، އަދި ހާމަކަމެއް ނެތި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ހިތުހުރި ގޮތަކަށް ބޭނުންކުރަމުން ދިޔައިރު، ފެނުނު މިނިވަން މުއައްސަސާއެއް ނެތެވެ. އެހެންވެ، ހެދުނު ގޮތެއް ދިޔައީ ހަދަމުންނެވެ.

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި، ކޯޓުތަކާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބެލިކަމުގައިވީ ނަމަވެސް ކަން އޮތީ އެގޮތަށެވެ. އަދި ކިޔެއްތަ، ސިވިލް ސާރވިސް މުއައްޒިފަނުންނާއި، ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒިފުންނާއި، ސިޔާސީ މީހުންގެ ހާލަކީ ވެސް ހަމަ އެއީ އެވެ. ހައްޤަށް އެއްޗެއް ބުނަލަން ކެރުނު މީހަކު ފެނިގެން ނުދިޔަ އެވެ. ހައްގަށް ބަހެއް ބުނެލި ނުވަތަ ބުނެދާނެހެން ހީވި މީހުން ވަނީ ދުރުކޮށްފަ އެވެ. ބައެއް މީހުން ޖަލުގަ އެވެ.

ރޯމާ ދުވާލު ވައްކަންކޮށް، ތަންތަން ލޫޓުވައި، ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާކުރިއިރުވެސް ބަހެއް ބުނެލާނެ މީހަކު ނުވި އެވެ. އެކަންކަން ތަހުގީގުކުރަންޖެހޭ މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިން ތިބީ އެކަމަށް ނުކުޅެދިފަ އެވެ. އެ މީހުންގެ ކުޅެދުންތެރިކަން ހުރީ ހަމައެކަނި ސަރުކާރަށް ފަހިވާ ގޮތަށް ކަންކަން ކުރުމަށެވެ. ބައެއް މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިން ސަނާކިޔުމުގަ އެވެ. މާބޮޑަށް ތަފްސީލަށް ނުދިޔަ ނަމަވެސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ކަން ހިނގި ގޮތް ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭނެ އެވެ. މުއައްސަސާތަކާއި މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިކަން ކަންކުރި ގޮތްވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭނެ އެވެ. އެކަންކަން ރައްޔިތުންނަށް ނޭނގިދާނެ ކަމަށް، އެ ވެރިންނަށް ހީވިނަމަވެސް، ފޮރުވޭ މިންވަރަށް ވުރެ ކަންކަން ހުރީ މާސާފުކޮށެވެ.

އިންތިހާބު ނަތީޖާއަށްފަހު އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ކުރިމަތީގައިި ބޭއްވި އުފާފާޅުކުރުމުގެ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

ނަމަވެސް ވައި އެނބުރިއްޖެ އެވެ. މޫސުމް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ. ދައްކަން މިއުޅެނީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާއަށްފަހު، ސިވިލް ސާރވިސް މުވައްޒިފުންނާއި، ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒިފުނުން ފެށިގެން ގޮސް، މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނަށް ލިބުނު ކުއްލި ދިރުމުގެ ވާހަކަ އެވެ. އެބައިމީހުން އަނގަތައް ހުޅުވި، އަތް ފައި މަސައްކަތްކުރަން ފެށި ވާހަކަ އެވެ. ލޯވެސް ހުޅުވިއްޖެ އެވެ. ބަޔާންތައް ލިޔުމަށް މީހުން ވެސް ވެއްޖެ އެވެ. އެ ބަޔާންތަކާއި ސިޓީތައް ފޮނުވަން ޕްރިންޓަރުގައި ދެލިވެސް އެބަ ހުއްޓެވެ. މި ވީހައި ދުވަހު އެ މުއައްސަސާގައި ނެތީ، ހުވާގެ މަތީގައި ދެމިތިބެ، ގާނޫނު އަސާސީއާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމުގެ ހިތްވަރެވެ.

ހައްޤުން ބޭރުގައި ކުރާ ކަންތައް ހުއްޓުވުމަށް ޕެޓިޝަންތައް ހަދައި، ސޮއިކޮށް، ހުށައަޅަން ފެށިއިރު، ޕެޓިޝަން އާއި މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ވެސް ހާލަތު އޮތީ ހަމަ އެއްގޮތަށެވެ. ކަންކުރީވެސް ނާއިންސާފުންނެވެ. ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާވެރިވަމުންނެވެ. ނަމަވެސް އޭރުގައި އެ ޕެޓިޝަންތަކާއި، ސިޓީތަކާއި، މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކަތައް ދައްކަން ނުކެރެ އެވެ. ހުށަހަޅާކަށް ނުކުރެ އެވެ.

ޤާސިމް އިބްރާހިމް، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރިގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދަނީ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

ދަންވަރުގައި ކޯޓުތައް ހުޅުވައި، ޤައިރު ހާޒިރުގައި ހުކުމްތައް ޖަހަމުންދިޔައިރު، އެއީ ގޯހޭ އެތައް ބަޔަކު ދިޔައީ ބުނަމުންނެވެ. ފަނޑިޔާރުންނާއި، ގާޒީންނާއި، ޕީޖީގެ ވަކީލުންނަށް އާދޭސް ދަންނަވަމުންނެވެ. ދިފާއުވުމަށް އެކަށީގެންވާ ފުރުސަތު ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށާއި، ފޯނެއް ނެތޭ ބުނުމަކީ ކުށަކަށް ވާނެ ހަމަ އެއްގޮތެއްވެސް ނޯންނާނެ ކަމަށް ވެސް ގެންދިޔައީ ބުނަމުންނެވެ. ނަމަވެސް ކޯޓުތަކުގެ ތިއްބެވި ފަނޑިޔާރުންނާއި، ގާޒީން އިންސާފޭ ބުނެ، އެ ދުވަހު ސިޔާސީ މީހުންނާއި، ރައްޔިތުން ހުރަގެޔަށްލައި، އެތައް އަނިޔާތަކެއްދީ ގެންދިޔައީ އަތްޖަހަމުންނެވެ. ނަމަވެސް އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާއަށްފަހު އެއީވެސް ގޯސްކަން އެނގި، ފެނިގެންދިޔައީ ހެދި ގޯސްތަކަށް އަމިއްލައަށް އެއްބަސްވަމުންގެންދިޔަ މަންޒަރު އެވެ. ކުއްލިއަކަށް ހެދި ގޯސްތައް، އިންސާފަށް ބަދަލުކުރަން ކޯޓުތަކާއި، ޕީޖީގެ ވަކީލުން ފޫ ގަޅާލި މަންޒަރު އެވެ. ރައްޔިތުންނާއި، ސިޔާސީ މީހުންނާއި، މުޅި ޤައުމަށް ދިން އަނިޔާތަކަކީ ނުވާކަމެއްކަމަށް ހެދުމަށް ދުއްވައިގަތް މަންޒަރު އެވެ. 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބް ރައީސް މޫސާ މަނިކް -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

މިގޮތަކަށް ގޮސް ކިތަންމެ ވާހަކައެއްވެސް ދެއްކިދާނެ އެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސަށް އެ އައި ބަދަލާ، އެ މަޖިލީހުން މެމްބަރުންގެ މައްސަލަތައް އަވަސްކޮށްދިނުމަށް ހުށަހެޅިއެޅުމަކީވެސް ހަމަ އެފަދަކަމެކެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސްޕީޑް، ފިނިހަކަ ދުވެލިން ކުޑަ ތަންކޮށް ސްޕީޑް ބާރުވެ، މައްސަލަތައް ހިނގައިގަންނަން ފެށި ފެށުންވެސް ހަމަ އެފަދަ އެވެ.

ސީޕީއާއެކު އިންތިހާބީ ރައީސް ސޯލިހް -- ފޮޓޯ: ޕޮލިސް

މި ހުރިހާ ކަމެއްގެ ތެރެއިން ސުވާލަކީ މިބައި މީހުންނަށް މިއައީ ކޮން ބަދަލެއްތޯ އެވެ. މިބައި މީހުންނަށް ކުއްލިއަކަށް މި ލިބުނީ ކޮން މިނިވަންކަމެއްތޯ އެވެ. އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އަދި މަޤާމްގެ ހުވާކުރައްވާފައެއް ނުވެ އެވެ. އެހެންކަމުން ބަޔެއްގެ މައްޗަށްވެސް، އަދި އިދާރާއެއްގެ މައްޗަށްވެސް އެމަނިކުފާނަށް ނުފޫޒެއް ފޯރުވޭނެކަމަކަށް ނުބެލެވެ އެވެ.

އެ ހުރިހާ ކަމަކަށް ނަޒަރު ހިންގުމުން ޔަޤީންވާ ކަމަކީ އެ މީހުންގެ މައްޗަށް ނުފޫޒު އޮތް މިންވަރު އެވެ. އެ މީހުންގެ ނިކަމެތިކަން އޮތް ހާލަތު އެވެ. މީހެއްގެ އަޅުވެތިކަމުގެ ދަށުވެފައި ތިބިލެއް ބޮޑުކަމެވެ.

ދެން އޮތް ސުވާލަކީ، ކުއްލިއަކަށް މިނިވަންކަމެއް ލިބި، ހައްޤަށް ރުޖޫއަވީކަމުގެ ތާޖު އެޅި ބަޔަކާއެކު ކުރިއަށްދިއުމަކީ އިންސާފު ލިބޭނެ ގޮތެއްތޯ އެވެ. ނުފޫޒެއްގެ ތެރޭގައި ނުތިބެ އެ މީހުންނަށް ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތެއް ކޮށްދެވިދާނެތޯ އެވެ.

ނުފޫޒެއްގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންނަށް އެ މިންވަރަށް އަނިޔާދިން ބަޔަކަށް، މިނިވަންކަމެއް ލިބުމުންވެސް ކިތަންމެ ރީތި ހެދުމެއްލި ނަމަވެސް އެ މީހުން އެ ހެދި ގޯސްތަކަކީ އެތަކެއް ޒަމާންތަކަކަށް ދެމިގެންދާނެ ކަންކަމެވެ. އެ މީހުންނަކީ އަނިޔާވެރިކަމުގައި ރައްޔިތުން އަބަދުވެސް ދެކެވޭނެ އެވެ. އަދި ކިޔެއްތެ އިރެއްގައި ނުފޫޒުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރިކަމަށް ބުނާނަމަ ދެންވެސް އެ މީހުން އެ މަގުން ހިނގާފާނެކަމަށް ވިސްނަންޖެހޭ އެވެ.

މިއީ ރައްޔިތުންނާއި، ސިޔާސީ މީހުންވެސް ވިސްނުމުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ މުހިންމު ކަމެކެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް