16 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ | 11 އުތުރަހަޅަ
10 ޖުމާދަލްއޫލާ 1441
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:15
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:20
އިރުއަރާ 06:16
ފަތިސް 05:01

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018

ރައީސް ޔާމީނަށް މީހުން ނޭނގުނީ މިހެންވެ؟

  • ރައީސް ޔާމީނަށް ދެއްކީ މުޅިން ތަފާތު މަންޒަރެއް

| 20 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 18:56 | |

މަގުބޫލް

  1. 10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވައްކަމާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑްކުރީ ބީއެމްއެލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެމަފިރިން!
  2. ނަޝީދުގެ ދިފާއުގައި މަހުލޫފާއި އަލީ ވަހީދު: ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ލަތީފުގެ އިސްލާހަށް!
  3. ހިންނަވަރު ރަންގޮނޑި: ފުރަތަމަ ޕްރައިމަރީގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެފައި!
  4. އަރިހުގައި ހުންނަވައި ލަތީފު މަޅާލަން އަތް ނެންގެވުމުން ކޮސްވެއްޖެ!؟
  5. މަސްވެރިކަމުގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅޭނީ މަސްވެރިން ބޭނުންވެގެން: މިނިސްޓަރ
  6. ކުރީގެ ރައީސުންނަށް މަޖިލީހަށް ވާދަނުކުރެވޭގޮތަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި
  7. ފޭރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފަ ހުރި މީހަކު މަރުވެއްޖެ
  8. ޓީސީ ފަހުރުވެރި ކޮށްދިނުމަށް ފަހު، ނިޒާމްބެ އަލްވަދާއު ކިޔައިފި


ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކާލަން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި މެމްބަރު ނިހާން ސޖިދައިގައި -- އާކައިވް

"ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއިދެއް ނެތޯ؟ ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއިދެއް ނެތޯ؟ ހެެހެ ހޭ" ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކާލަން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރަކު ވިދާޅުވި އެވެ. އެހެން މެމްބަރަކަށް ސައިޒު ފެނިފައި، ވަކި ދިމާލެއް ވެސް ބެލުމެއް ނެތި ޖެހީ ސަޖިދަ އެވެ.

އޭރު މި މަންޒަރުތައް ބެއްލެވުމަށާއި އަޑުއެއްސެވުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލްސާގައި އިންނެވި އެވެ. އަސްލު ސައިޒު އެ މަނިކުފާނަށް ފެނިވަޑައިގަތީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އައުމުންނެވެ.

"އަޅުގަނޑުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ކަމަކީ، އަޅުގަނޑަށް ނުވިސްނުނު ކަމަކީ، މީހުން ދަސްނުވުން. އަޅުގަނޑަކަށް ހަމަ އެއްގޮތަކަށްވެސް މި ފަސް އަހަރު ވެގެންދިޔައިރުވެސް ދަހެއްނުވި، މީހުންގެ ފިކުރަށާއި، މީހުންގެ ވިސްނުމަށް އަންނަ ބަދަލު މި އަންނަނީ ކީއްވެގެންކަމެއް،" މި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ގައުމާ މުޚާތަބު ކުރައްވައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދެއްވި ތަގުރީރުގައި ވިދާޅުވި އެވެ.

މިއީ އެ މަނިކުފާނު ހެއްދެވި ވަރަށް ބޮޑު ތެދުފުޅެކެވެ. ނަމަވެސް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ނުކުރެއްވުމުގެ ބަދުނާމު ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ބޮލުގައި އެޅުވުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތެވެ. އެ ބަދަލުނާމު އަޅުވަންވީ ކައިރީގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ އެވެ. އެންމެ ކައިރިން ފެށިގެން ކެމްޕޭނުގައި އުޅުއްވި ބޭފުޅުންގެ އެވެ.

 

ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކާލުމުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީން ވާހަކަ ދައްކަވަނީ 

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން 134،000 މީހުންގެ ޚިޔާލު މަނިކުފާނާ ދިމާއަށް ނުދިޔައީ، ފައިސާގެ ނުފޫޒަކުންނެއް ނޫނެވެ. އެ މީހުންނަށް ބިރުދައްކައިގެނެއް ވެސް ނޫނެވެ. އެ މަންޒަރު އިންތިޚާބުގެ ކުރިން ފެނިވަޑައިނުގަތުމަކީ ހަމައެކަނި މަނިކުފާނުގެ ނުކުޅެދުންތެރި ކަމެއް ނޫނެވެ. މުޅި ޓީމުގެ ނުކުޅެދުންތެރި ކަމެވެ. ޓީމުގެ ގާބިލުކަން ނެތުމެވެ. ނުވަތަ، ގާބިލުކަން ހުރި ނަމަ އިހްލާސްތެރިކަމެއް ނެތުމެވެ.

މިކަމުގެ ބައެއް މިސާލަށް ބަލާލާނަމެވެ. ރަށަކަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު، ރައީސް ޔާމީން 2018 ޖަހާފައިވާ ބުރުގާ އަޅައިގެންނާއި ރައީސް ޔާމީން 2018 ޖަހާފައިވާ ޓީޝާޓާއި ފިޔައިތޮށި ހެދުމުގައި މީހުން ތިބުމުން ހަގީގަތުގައި މަނިކުފާނަށް އަސްލު މަންޒަރު އޮޅިދާނެ އެވެ. ކޮންމެ ރަށަކަށް އެރިޔަސް ތާއިދު ވެސް އެވަރަށް މީހުން އެ އޮންނަނީ، ކީއްވެގެންތޯ ސުވާލު ވެސް އުފައްދާނީ ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ. ކޮންމެ އެއްޗެސް ބުންޏަށް ތަރުހީބު ދެމުންދަނީ ފޯރީގަ އެވެ. ބޮޑުބެރު ޖެހުމާއި ނެށުމެވެ. ކަށިން ފޯރިނަގަމުންދަނީ އެވެ. ނަމަވެސް އެ މީހުން ބަދަލުވީ ކޮން ނުފޫޒަކުންތޯ، މިއަދު އެ ސުވާލުކުރެއްވި ގޮތަށް އެ ދުވަހު ސުވާލު ވެސް ކުރަން ވިސްނުމަށް އަންނާނެތޯ އެވެ.

މިއަދު މަނިކުފާނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވަން އެބަޖެހެ އެވެ. ކެމްޕޭނުގައި މީހުން ރަށްރަށަށް ގެންދިޔައީ ފައިސާ ދީގެންނެވެ. ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޖުބޫރުކޮށްގެންނެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ވޯޓެއް ނޫންކަން މަނިކުފާނަށް އެނގިވަޑައިގަތީ، ނަތީޖާ ފެނުމުންނެވެ. ބައެއް ރަށްރަށަށް މަނިކުފާނު ވަޑައިގަތީ އެ ދާއިރާތަކުގެ މެމްބަރު ދެއްވި ޔަގީންކަމާއެކު އެވެ. ބޮޑު އަދަދުން މެޖޯރިޓީ ނަގާނެ ކަމުގެ ކަށަވަރުކޮށް އޮތްލެއް ބޮޑުކަމުންނެވެ. ނަމަވެސް، ނަތީޖާއައިއިރު، މެޖޯރިޓީ މި ލިބުނީ އެންމެ ދެ އަތޮޅުންނެވެ. އެވެސް އާބާދީ މަދު ދެއަތޮޅެވެ.

މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ރީނދޫ ފޮއްޗަށް ވުރެ ފިޔައިތޮށި ފޮއްޗާއި ދިދަތައް މާގިނަ އެވެ. ހުޅުމާލޭގެ ބިމުގައ އިރުގެ ދޯދިއެއް ނުޖެހޭ މިންވަރަށް އޮތީ ދިދަފަތި ދަމައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް، ބޮޑުތަނުންވީ ބައްޔެވެ. މިވަރުވީމާ، ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް "މީހުން ދަސްނުވިއޭ" ބުނެވިދާނެތާ އެވެ.

މަނިކުފާނު އެވެ. ހުޅުމާލޭގައި ދިދަފަތި ދެމީ ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏަކުންނެވެ. އެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރީ މަނިކުފާނަށް ތާއިދުކުރާތީއެއް ނޫނެވެ. މުސާރަ ހޯދުމަށާއި އިތުރުގަޑީ ފައިސާ ހޯދުމަށެވެ. މާލޭގައި ދިދަތައް ދެމީ ޒުވާންކުދިންނަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ހަވާލުކޮށްގެނެވެ. މިކަންކަން މަނިކުފާނަށް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާކަން މިއެނގުނީ އަދި ކިރިޔާ އެވެ.

އެހެން ކަމެއް އެބަ އޮތެވެ. މަނިކުފާނަށް މީހުން ވިސްނޭނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ކައިރީގައި މިއަދު ސަނާ ކިޔަން ތިބި މީހުން އަތަށް ކެމްޕެއިން އަށް ދިން ފައިސާއަށް ވީ ކިހިނެއްތޯ ބަލައިބަލާށެވެ. އެ ފައިސާގެ ތެރެއިން ގިނަ ފައިސާ ހޭދައެއް ނުކުރާކަމަށްވެ އެވެ. ދެން މަނިކުފާނަށް ލިބޭނީ ކޮން ވޯޓެއްތޯ އެވެ. އެންމެ ކައިރީގައި ތިބި މީހުންގެ އިހްލާސްތެރިކަމެއް ނެތީ އެވެ. އެވަރުގެ ބައެއްކަން އެއީ ނޭނގުމަކީ މަނިކުފާނުގެ ނުކުޅެދުންތެރި ކަމެކެވެ. ދެރަކަމަކީ މީހުން ނޭނގި، ދައުލަތަށް މި ފަސް އަހަރު ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެގެންދިއުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް