26 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 05 ބުރުނު
19 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27


ވަގުތުން

މި ބްލޮގް ޝެއަރ ކުރައްވާ

އެމްޑީޕީ ކެނޑިޑޭޓުން ކެނޑިޑެސީ ފޯމް ހުށައެޅުން

7399


ރިޕޯޓް ކުރަމުންދަނީ

ލައިޝާ އަހްމަދު

ޚުލާސާ

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވާހަކަފުޅު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު ހަބީބު

ހުރިހާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ފޯމު އީސީއަށް ހުށައަޅައިފި

ފޯމު ހުށައެޅުން ކުރިއަށްދަނީ

ކެނޑިޑޭޓުންގެ ފޯމު ހުށައަޅަން ފަށައިފި

6 ފެބުރުވަރީ 2019 | ބުދަ 09:11

ލައިޝާ އަހްމަދު

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވާހަކަފުޅު

ކ. މާލެ


އީސީން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ގާތުން ބައްލަވާ ކަމަށާއި އީސީން އިންތިހާބުތަކަށްޓަކައި ކޮށްދެއްވާ މަސައްކަތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި. އޭގެ އިތުރުން ޤާނޫނާ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ވެސް ނަޝީދު ގޮވާލެއްވި. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

11:13

ލައިޝާ އަހްމަދު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު ހަބީބު

ކ. މާލެ


ރޭވިގެން ހިންގޭ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ފެނުމުން އުފާވާ ކަމަށާއި، އާންމު ފަރުދުންގެ ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކޮށްފިނަމަ އެއްވެސް އިންތިހާބެއްގައި މަކަރު ނުހެދޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި. އޭގެ އިތުރުން އެމްޑީޕީ ސެކެޓްރިއޭޓް މެދުވެރިކޮށް ވޯޓުލާން ރަޖިސްޓްރީވެފައި ތިބި މީހުންނަށް ހޭލުންތެރިކަމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދާތީ އުފާވާ ކަމަށް ވެސް ހަބީބު ވިދާޅުވި. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

11:06

ލައިޝާ އަހްމަދު

ހުރިހާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ފޯމު އީސީއަށް ހުށައަޅައިފި

ކ. މާލެ


މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީން ވާދަކުރާ 86 ދާއިރާގެ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ފޯމު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށައަޅައިފިއެވެ. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

11:00

ލައިޝާ އަހްމަދު

ކެނޑިޑޭޓުންގެ ފޯމު ހުށައަޅަން ފަށައިފި

ކ. މާލެ


ކެނޑިޑޭޓުން ބ.ޖަމާލުއްދީނުގައި


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

10:49

ލައިޝާ އަހްމަދު

ކެނޑިޑޭޓުން ބ ޖަމާލުއްދީން ހޯލަށް ވަދެ ވަޑައިގެންފި

ކ. މާލެ


 ފޯމްތައް ހުށަހެޅުމަށް ކެނޑިޑޭޓުން މިހާރު ތިއްބެވީ ބާޖަމަލުއްދީން ހޯލްގައެވެ. ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފޯމްތަކާއި ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވާނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ނައިބް ރައީސް އަމްޖަދު މުސްތަފާއެވެ.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

10:36

ލައިޝާ އަހްމަދު

ފޯމު ހުށައެޅުމުގެ ހިނގާލުމުގައި އެމްޑީޕީގެ ގިނަ މެމްބަރުން ބައިވެރިވެފައިވޭ

ކ. މާލެ


 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

10:23

ލައިޝާ އަހްމަދު

ހިނގާލުމުގެ ބައިވެރިން މަޖީދީ މަގުން ކުރިއަށް ދަނީ

ކ. މާލެ


ކޮންމެ ކެނޑިޑޭޓެއްވެސް ތިބީ އެ ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނާއެކު އެ ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ނަން ޖަހާފައިވާ ބެނާރއެއް ހިފައިގެން


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

10:15

ލައިޝާ އަހްމަދު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޯމު ހުށައެޅުމުގެ އިވެންޓުގެ ތެރެއިން

ކ. މާލެ


 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

10:10

ލައިޝާ އަހްމަދު

ފޯމު ހުށައެޅުމަށްފަހު ޕްރެސް ބްރީފިންގ އޮންނާނެ

ކ. މާލެ


 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

10:07

ލައިޝާ އަހްމަދު

އެމްޑީޕީ ފޯމު ހުށައެޅުމުުގެ ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން

ކ. މާލެ


އެމްޑީޕީ ފޯމު ހުށައެޅުމުގެ ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

10:05

ލައިޝާ އަހްމަދު

ފޯމު ހުށައެޅުމުގެ ހިނގާލުން ފެށިއްޖެ

ކ. މާލެ


އެމްޑީޕީ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ފޯމް ހުށައެޅުމުގެ ހިނގާލުން ފެށިއްޖެއެވެ. މި ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ފޯމް ހުށައެޅުން އޮންނާނީ ބާޖަމަލުއްދީން ހޯލްގައެވެ. ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފޯމްތަކާއި ހަވާލުވާނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ނައިބް ރައީސް އަމްޖަދު މުސްތަފާއެވެ.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

10:01

ލައިޝާ އަހްމަދު

ޖޮއިންޓް ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް

ކ. މާލެ


" ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ އެންމެހާ ކަންކަން ކޮށްދޭނެ މަޖިލީހަކަށް މަޖިލިސް 19 ހެދުމަކީ އެމްޑީޕީގެ އަމާޒު "


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

09:59

ލައިޝާ އަހްމަދު

ލީޑަރޝިޕްގެ އިސް ބޭފުޅުން ސަފަށް ގުޅިވަޑައިގެންފި

ކ. މާލެ


އެމްޑީޕީގެ ލީޑަރޝިޕްގެ އިސް ބޭފުޅުން ވަނީ ސަފަށް ގުޅިވަޑައިގެންފަ. އެގޮތުން މައްޗަން ގޯޅި މެދު ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލައްވާ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުވެސް ވަނީ ސަފަށް ގުޅިވަޑައިގެންފަ 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

09:56

ލައިޝާ އަހްމަދު

ފޯމު ހުށައަޅަން ހިނގާލުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ކުރިއަށްދާނެ ގޮތް

ކ. މާލެ


ހިނގާލުން ކުރިއަށްދާނެ ގޮތް


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

09:53

ލައިޝާ އަހްމަދު

ހިނގާލުމުގެ ކުރީސަފުގައި ތިއްބަވާނީ ޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕް ބޭފުޅުން

ކ. މާލެ


މި ހިނގާލުމުގެ އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ޕާޓީގެ ލީޑާޝިޕްގެ ބޭފުޅުން ތިއްބަވާއިރު އޭގެ ފަހަތުގައި ތިއްބަވާނީ މިހާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެމްޑީޕީ ތަމްސީލްކުރައްވާ މެމްބަރުންނެވެ. އެއަށްފަހު ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ކެންޑިޑޭޓުން ތިބެނޭ ކަމަށް އެމްޑީޕީން މައުލޫމަތުދެއެވެ. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

09:40

ލައިޝާ އަހްމަދު

އެމްޑީޕީ އޮފީސް ކައިރިއަށް އެޕާޓީގެ މެމްބަރުން ދަނީ އެއްވަމުން

ކ. މާލެ


އެމްޑީޕީ އޮފީސް ކައިރިއަށް އެޕާޓީގެ މެމްބަރުން އެއްވުން


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

09:39

ލައިޝާ އަހްމަދު

ފޯމު ހުށައެޅުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތައްޔާރީތައް ކުރިއަށްދަނީ

ކ. މާލެ


 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

09:29

ލައިޝާ އަހްމަދު

އެމްޑީޕި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފޯމް ހުށައެޅުން މިއަދު !

ކ. މާލެ


މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފޯމްތައް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުން މިއަދު ހެނދުނު އޮންނާނެ ކަމަށް އެޕާޓީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

09:13

ކޮމެންޓް