26 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 05 ބުރުނު
19 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27


ވަގުތުން

މި ބްލޮގް ޝެއަރ ކުރައްވާ

އެމްޑީޕީ މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީ

16837


ރިޕޯޓް ކުރަމުންދަނީ

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

އަމްނާ އިމާދު

ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް

ޚުލާސާ

މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

ވައުދާ ޚިލާފްވީ އެމްޑީޕީން ކަމަށް ތުހުމަތުކުރައްވައި ގާސިމް ރައްދު ދެއްވައިފި

މަޖިލީސް އިންތިޚާބުގައި އެހެން ޕާޓީތަކާއެކު ކޯލިޝަން ހަދަން ޖޭޕީން ތައްޔާރު ކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވެއްޖެ

ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ޝިޔާން (ގިޓާ) ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 11:47

އަމްނާ އިމާދު

މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

ކ. މާލެ


ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީ 2019ގައި ނާކާމިޔާބުވި ކެންޑިޑޭޓުން ވީހައި ވެސް އަވަހަށް އެމަނިކުފާނާއި ގުޅުއްވަން އެދޭ ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

00:23

އަމްނާ އިމާދު

މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

ކ. މާލެ


ރާއްޖެ މިދަނީ ޑިމަކްރަސީ އަކަށް ވައްކާވަމުން ކަމަށާއި، މިއަދު އެމްޑީޕީން ދެއްކީ ޑިމަކްރަސީގެ ރައްޓެހިކަން ކަމަށް ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ވައުދުތައް ފުއްދޭނީ ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރާ މެންބަރުން މަޖިލީހުގައި ތިބެގެން ކަމަށާއި، ޚާއްސަކޮށް އެމްޑީޕީން މެންބަރުން ކަމަށެވެ. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

00:15

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ވައުދާ ޚިލާފްވީ އެމްޑީޕީން ކަމަށް ތުހުމަތުކުރައްވައި ގާސިމް ރައްދު ދެއްވައިފި

ކ. މާލެ


ކޯލިޝަން އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފްވީ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އިން ކަމަށް ތުހުމަތުކުރައްވައި، ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ ގާސިމް އިބްރާހިމް ރައްދު ދެއްވައިފި

 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

23:28

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

މަޖިލީސް އިންތިޚާބުގައި އެހެން ޕާޓީތަކާއެކު ކޯލިޝަން ހަދަން ޖޭޕީން ތައްޔާރު ކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވެއްޖެ

ކ. މާލެ


 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

23:27

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ޝިޔާން (ގިޓާ) ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

ކ. މާލެ


ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ހަސަން ޝިޔާން (ގިޓާ) ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި. އޭނާ އަކީ އެމްޑީޕީ ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ރައީސް 

ހަސަން ޝިޔާން(ގިޓާ) 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

23:19

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ވިސާމް އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް ކަށަވަރު ކޮށްފި

ކ. މާލެ


ވިސާމް

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ކުރީގެ ނޫސްވެރިޔާ މުހައްމަދު ވިސާމް އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރުކޮށްފި.

އެމްޑީޕީ މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީގައި ވިސާމް ވާދަކޮށްފައި ވަނީ ލ. ގަމު ދާއިރާ އަށް.

ވިސާމް އާއި ވާދަކޮށްފައި ވަނީ ލ. ގަން ތނޑި، ބިނާ އިސްމާއިލް އަލީ އާއި ލ. ގަން ތުނޑި، ނިއުފްލާވަރ މޫސާ ހަމްދީ. ވިސާމް ވަނީ ހުރިހާ ފޮށްޓަކުން ވެސް  ކުރި ހޯދާފައި. ވިސާމް ޓިކެޓް ކަށވަރުކޮށްފައި ވަނީ ބޮޑު ތަފާތަކުން. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

23:08

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް ހަސަން ލަތީފަށް

ކ. މާލެ


ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް ހަސަން ލަތީފަށް ލިބިވަޑައިގެންފި. އޭނާއަކީ އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން. 

ހަސަން ލަތީފާއި އެކު އެދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލެއްވީ މުހައްމަދު ޝަރީފު 

ހަސަން ލަތީފު


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:59

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

މަޑަވެލި ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރީ ހުސައިން ފިރުޝާން

ކ. މާލެ


މަޑަވެލި ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރީ ހުސައިން ފިރުޝާން. އޭނާއާއި އެކު އިތުރު ހަ މެމްބަރުން ވަނީ އެދާއިރާއަށް ކުރިމަތި ލާފައި.  ފިރުޝާނަކީ އެމްޑީޕީ ޔޫތު ވިންގުގެ މެމްބަރެއް.

ހުސައިން ފިރުޝާން


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:49

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

މީދޫ ދާއިރާ ރޮޒެއިނާ ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

ކ. މާލެ


އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ ދާއިރާ މިހާރުވެސް އެދާއިރާ ތަމްސީލު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި. ރޮޒެއިނާ އާއި އެކު އެދާއިރާއަށް ކުރިމަތި ލެއްވީ އިމާދު ސޯލިހު އަދި ހަސަން ޝާހިދު

ރޮޒެއިނާ އާދަމް  


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:43

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީސައަށް

ކ. މާލެ


އެމްޑީީޕީގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަރީގައި ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ޓިކެޓް އަހުމަދު އީސައަށް ލިބިވަޑައިގެންނަވައިފި. އީސަ އަކީ  މީގެ ކުރިން މަޖިލީހުގައި އެ ގޮނޑި ފުރުއްވި މެމްބަރެއް. 

އީސަ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:40

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ޓިކެޓް އަބްދުލްޣަފޫރު ކާމިޔާބުކުރައްވައިފި

ކ. މާލެ


އެމްޑީޕީގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީ، މި ހިނގާ މަޖިލީހުގެ ކުޅުުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ (ގަޕޯ) ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި. އަބްދުލްޣަފޫރަކީ ހަނިމާދޫ ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއް. 

ގަޕޯ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:37

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ހުޅުމާލޭ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ އަލީ ނިޔާޒު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

ކ. މާލެ


ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ކުރީގައި އުޅުއްވަނީ އެމްޑީޕީގެ ވައިސް ޗެއާޕާސަން އަލީ ނިޔާޒު. އޭނާއާއި އެކު އެދާއަިރާއަށް ވާދަކޮށްފައި ވަނީ އަބްދުލް ހަލީމް އަބްދުﷲ

އަލީ ނިޔާޒު


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:32

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގެ މައްޗަންގޯޅި މެދު ދާއިރާގައި ކުރީގައި އުޅުއްވަނީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

ކ. މާލެ


 މައްޗަންގޯޅި މެދު ދާއިރާއަށް ބަލާއިރު ކުރީގައި އުޅުއްވަނީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު . އެމަނިކުފާނާއި ވާދަ ކޮށްފައިވަނީ އާޝިޔަތު އަލައިކާ އަދުނާން.

ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން ނަޝީދަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ 267 ވޯޓު. އަދި އަލައިކާ އަށް 52 ވޯޓު


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:21

އަމްނާ އިމާދު

ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ވޯޓު ފޮށިތައް ބަންދުކޮށް ފޮށިތައް ގުނަން ފަށައިފި

ކ. މާލެ


މިއަހަރު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓުން ކަނޑައެޅުމަށް ބާއްވާ އެ ޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ވޯޓުފޮށިތައް ބަންދުކޮށް ފޮށިތައް ގުނަން ފަށާފައި ވާއިރު މި ފަހަރުގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީއަކީ މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ޕްރައިމަރީއެއްގައި މީހުން ވޯޓްލާ ފަހަރެވެ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:18

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ވޯޓުލެވޭ ގަޑި މިރޭ 9:30 އަށް އިތުރުކޮށްފި

ކ. މާލެ


ވޯޓުލެވޭ ގަޑި މިރޭ 9:30 އަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެފި. އެހެން ނަމަވެސް އެމްޑީޕީން ބުނީ ކިއުގައި މީހަކު ނެތްކަމަށްވާނަ 8:30 ގައި ވޯޓު ފޮށި ބަންދުކުރާނެކަމަށް. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

19:15

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

މެލޭޝިއާގެ ވޯޓު ފޮށި ބަންދުކޮށްފި

ކ. މާލެ


މެލޭޝިއާގައި ބަހައްޓާފައިވާ ވޯޓު ފޮށި ބަންދުކޮށްފި. މެލޭޝިއާގައި ވޯޓުލާން ފަށާފައިވަނީ ރާއްޖެ ގަޑިން ހެނދުނު 11:30 ގައި. 

މެލޭޝިއާގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާފައިވަނީ:

No. 35 BU 1/11 Bandar Utama PJ, Selangor.
Malaysia
(Ali Shiyam’s Residence )


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

19:10

ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް

ރައީސް ސޯލިހު އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓް ލައްވައިފި

ކ. މާލެ


އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގައި ބަހަށްޓާފައިހުރި ވޯޓް ފޮއްޓަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވޯޓްލައްވައިފިއެވެ.

ރައީސް އިބްރަހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވޯޓް ލައްވަނީ 
 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

18:07

ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް

އަށްޑޫސިޓީގެ ޙުޅުދޫ ދާއިރާއަށް 5 ކެނޑީޑޭޓުން ވާދަކުރޭ

ކ. މާލެމި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

17:33

ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް

 އޮފިޝަލަކު ވޯޓްލާން ދިޔަ މީހަކު އަތުން ވޯޓް ކަރުދާސްކޮޅު އަތުލައިފި

ކ. މާލެ


 އޮފިޝަލަކު ވޯޓްލާން ދިޔަ މީހަކު އަތުން ވޯޓް ކަރުދާސްކޮޅު އަތުލީ ވޯޓް ކަރުދާސްކޮޅު ފޯލްޑް ކުރި ވަގުތު އެހެން މީހުންނަށް ކަރުދާސް ކޮޅުގައި އިން ނަން ފެންނަ ގޮތަށް ފޯލްޑް ކުރުމުން 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

17:24

ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް

މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ވޯޓް ފޮށީގެ ވޯޓްލުން ފަށައިފި

ކ. މާލެ


 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

17:12

ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ އައިޝަތު އަލީ

ކ. މާލެމި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

17:03

ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ އައިޝަތު އަލީ ވޯޓް ލައްވަނީ

ކ. މާލެމި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

16:57

ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް

އަށްޑޫސިޓީގެ މާލޭގައި ހުރި ހުރިހާ ވޯޓް ފޮއްޓެއްގެ ވޯޓްލުން ފަށިގެން ކުރިއަށްދަނީ

ކ. މާލެ


 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

16:50

ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް

ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި ހުރި އަށްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫގެ ވޯޓްފޮށީގެ ވޯޓްލުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދަނީ

ކ. މާލެމި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

16:34

ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް

ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓްލުން ދެގަޑި އިރަށްފަހު ފެށިއްޖެ

ކ. މާލެމި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

16:21

ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް

އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގައި ހުރި އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ފޮއްޓަށް 115 މީހުން ވޯޓް ލައިފި

ކ. މާލެމި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

16:12

ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް

ގެމަނަ ފުށީ ދާއިރާގެ ވޯޓްލުން ފެށިއްޖެ

ކ. މާލެމި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

16:01

ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް

އެމްޑިޕީ ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މާލޭ ވޯޓްފޮށީގެ ވޯޓްލުން އަދި ނުފެށޭ

ކ. މާލެ


 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

15:52

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ވޯޓުލުން ފަށައިފި

ކ. މާލެ


ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ވޯޓުލުން ފަށައިފި


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

14:39

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

އިންޑިއާގައި ވޯޓުލުން ފަށައިފި

ކ. މާލެ


އިންޑިއާގައި ވޯޓުލުމަށް ކިއު ހަދާފައި 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

14:26

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓިފައިވާ ތަންތަން

ކ. މާލެ


ސްރީލަންކާ

No 17, Boadi Raja Mw (Perakumba Road )
Dehiwala, Sri Lanka
( Thoariq’s residence )

މެލޭޝިއާ

No. 35 BU 1/11 Bandar Utama PJ, Selangor.
Malaysia
(Ali Shiyam’s Residence )

އިންޑިއާ

Biverah Hotel and Suites
Pattom Kumarapuram Road
Thiruvananthapuram , Kerala
695011, India
( Next to Maldives Consulate in Trivandrum)


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

13:58

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ވޯޓު ފޮއްޓާއި ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތްތައް

ކ. މާލެ


 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

13:56

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

މާލޭގައި ބަހައްޓާ ވޯޓު ފޮށިތައް ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަން

ކ. މާލެ


މައްޗަންގޯޅި ހުރިހާ ދާއިރާތައް، މ، ފ، ދ އަތޮޅުގެ ދާއިރާތައް – މަދުރަސަތުލް އަރަބިއްޔާ
ގއ،ގދ،ވ އަތޮޅުގެ ދާއިރާތައް – އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް
ހއ، ހދ، ށ، ނ އަތޮޅުގެ ދާއިރާތައް – އިސްކަންދަރު ސްކޫލް
ގަލޮޅު ދެކުނު، ރ، ބ، ޅ އަތޮޅުގެ ދާއިރާތައް – އިމާދުއްދީން ސްކޫލް
ހެންވޭރުގެ ހުރިހާ ދާއިރާތައް، ތ، ލ އަތޮޅުގެ ދާއިރާތައް – ކަލާފާނު ސްކޫލް
މާފަންނު ހުރިހާ ދާއިރާތައް، ޏ، ކ އަތޮޅުގެ ދާއިރާތައް – ހިރިޔާ ސްކޫލް
ވިލިމާލެ – މުހިއްދީން ސްކޫލް
ހުޅުމާލެ – ރެހެންދި ސްކޫލް
އައްޑޫ ހުރިހާ ދާއިރާތައް، އއ، އދ އަތޮޅުގެ ދާއިރާތައް- ތާޖުއްދީން ސްކޫލް


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

13:55

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު

ކ. މާލެ


 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

13:54

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

އެމްޑީޕީ މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީ

ކ. މާލެ


ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓްލުން ކުރިއަށް ގެންދާނީ މެންދުރު ފަހު 2:30 އިން ރޭގަނޑު 8:30 އަށް. ޕްރައިމަރީގައިވާދަކުރާނީ 279 ކެންޑިޑޭޓުން. ޕްރައިމަރީގައި 86،091 މީހުން ވޯޓުލާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނޭ. ރާއްޖޭގައި ވޯޓުލުން މެންދުރު ފަހު 2:30 ގައި ފެށިކަމުގައި ވިއަސް މެލޭޝިއާގައި ފަށާނީ އެގައުމުގެ ގަޑިން 2:30 ގައި. އެއީ ރާއްޖެ ގަޑިން ހެނދުނު 11:30 ގައި 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

11:48

ކޮމެންޓް