25 މާރޗް 2019 | ހޯމަ | 14 ފަސްބަދުރުވަ
18 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:29
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:18
މެންދުރު 12:16
އިރުއަރާ 06:07
ފަތިސް 04:56


ވަގުތުން

މި ބްލޮގް ޝެއަރ ކުރައްވާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ

6054


ރިޕޯޓް ކުރަމުންދަނީ

ލީވާން އަލީ

ޚުލާސާ

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް

ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ދީދީ

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ ގަރާރު ހުށަހެޅުއްވި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲ

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 08:47

ލީވާން އަލީ

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް

ކ. މާލެ


ވޭތުވެދިޔަ ތަން ދިޔައީ. ދެންވެސް ކަންކަން ރަނގަޅުކުރަންވީ. ރައީސް ނަޝީދު މިނިވަން ކުރަންޖެހޭ 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

17:13

ލީވާން އަލީ

ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ދީދީ

ކ. މާލެ


ގަރާރަށް ތާއީދުކުރަން. ޝައިހް އިމްރާން އަދި ކާނަލް ނާޒިމްވެސް މިނިވަން ކުރަން ޖެހޭ 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

17:09

ލީވާން އަލީ

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ ގަރާރު ހުށަހެޅުއްވި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲ

ކ. މާލެ


ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އިއްވާފައިވަނީ ސިޔާސީ ހުކުމެއް. ރައީސް ނަޝީދު ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭ. ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭނީ މިނިވަނެއް ގޮތުގައި. ޝައިހް އިމްރާން އަބްދުﷲ އާއި ކާނަލް ރިޓަޔާޑް މުހައްމަދު ނާޒިމްވެސް މިނިވަންކުރަންޖެހޭ. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

16:58

ލީވާން އަލީ

ކ. މާލެ


ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ ހުށަހަޅާފައިވާ ގަރާރަށް ބަހުސްކުރުމަށް ފާސްކޮށްފި. މި ގަރާރަށް ބަހުސްކުރަން ފާސްކޮށްފައިވަނީ 53 މެމްބަރުން ވޯޓު ދީގެން. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

16:53

ލީވާން އަލީ

ކ. މާލެ


ހުވާ ކުރައްވާ ދުވަހަށް ގޮތެއް ނިންމުމާއި، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ ހުށަހަޅާފައިވާ ގަރާރަށް ބަހުސް ކުރުމަށް ތިންވަނަ ދައުރުގެ ދެވަނަ ޖަލްސާ ފަށައިފި. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

16:46

ލީވާން އަލީ

ކ. މާލެ


 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

15:30

ލީވާން އަލީ

ކ. މާލެ


 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

15:29

ލީވާން އަލީ

ކ. މާލެ


 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

15:28

ލީވާން އަލީ

ކ. މާލެ


ހުވާ ކުރައްވާ ދުވަސް 11 ނޮވެމްބަރަށް ކަނޑައެޅުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ހަތް މެމްބަރުންގެ ކޮމެޓީއަކަށް. އެ ކޮމެޓީގައި ހިމެނެނީ ރިޔާޒް ރަޝީދު، ހުސެއިން މުހައްމަދު، މުހައްމަދު ހުސެއިން، އަބްދުﷲ ޝާހިދު، ރޮޒައިނާ އާދަމް، އަހުމަދު އާމިރް އަދި އަލީ އާރިފް. މި މެމްބަރުން ކޮމްޓީގައި ބައިވެރިކުރުމަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީވެސް 68 މެމްބަރުން ވޯޓު ދީގެން. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

14:05

ލީވާން އަލީ

ކ. މާލެ


ހުވާ ކުރައްވާ ދުވަސް ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހަށް ކަނޑައެޅުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވުމަށް ފާސްކޮށްފި. މި މައްސަލަ ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވުމަށް ވޯޓުދީފައިވަނީ 68 މެމްބަރުން. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

14:03

ލީވާން އަލީ

ކ. މާލެ


ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ބިލް ފާހެއް ނުވި. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

14:01

ލީވާން އަލީ

ކ. މާލެ


މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު ޖަލްސާ އަލުން ފަށައިފި. ދެން އޮތީ ވޯޓަށް އަހަން ޖެހޭ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

13:31

ލީވާން އަލީ

ކ. މާލެ


މައްސަލައިގެ ބަހުސް މަރުހަލާ ނިންމާލައިފި. ދެން ޖަލްސާ ފަށާނީ 13:30 ގައި. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

10:35

ލީވާން އަލީ

ކ. މާލެ


7 މެމްބަރުންގެ ކޮމެޓީއަށް މައްސަލަ ފުނުވުމަށް ވިލިފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ތާއިދުކުރައްވައިފި. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

10:32

ލީވާން އަލީ

ވިލިފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު

ކ. މާލެ


މި މައްސަލަ 7 މެމްބަރުންގެ ކޮމެޓީއަކަށް ފޮނުވުމަށް ފެނޭ. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

10:30

ލީވާން އަލީ

އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖައުފަރު ދާއޫދު

ކ. މާލެ


މި މައްސަލައިގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްތިޝާރީ ލަފައަކަށް އެދެން ހުށަހަޅަން. ދައުރު ހަމަވާނީ ނޮވެމްބަރު 17 ގައި. ނޮވެމްބަރު 11 ގައި ހުވާނުކުރެއްވޭނެ. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

10:24

ލީވާން އަލީ

އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު

ކ. މާލެ


އަޅުގަނޑު ބޭނުމެއް ނޫން އަޅުގަނޑު ހުވާކުރެއްވީ ގާނޫނާ ހިލާފަށޭ ބުނުވަން. މިކަމަށް އޮތް އެންމެ ފަހުގެ ނިންމެން ނިންމައިދިނުމަށް އެދެން. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

10:18

ލީވާން އަލީ

ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ

ކ. މާލެ


ގާނޫނު އަސާސީއާ އެއްގޮތަށް އިންތިހާބީ ރައީސް އަދި ނައިބްރައީސް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަން. 11 ނޮވެމްބަރުގައި ހުވާކުރައްވަން މަސައްކަތް ނުކުރައްވާ. ގާނޫނު އަސާސީގައި ބުނަނީ 17 ނޮވެމްބަރުގައި ހުވާކުރަން. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

10:12

ލީވާން އަލީ

ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ

ކ. މާލެ


11 ނޮވެމްބަރުގައި ހުވާކުރެއްވުމަކީ ގާނޫނު ތަންދޭ ކަމެއް ނޫން. ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްތިޝާރީ ލަފައަކަށް އެދުން ފެނޭ. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

10:10

ލީވާން އަލީ

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ

ކ. މާލެ


އިދިކީލިކޮށް ބަޅުކޮށް ކުރިކަންތަކަށް އަނެއްކާވެސް ބަހުސްކުރަން މި ޖެހުނީ. އަޅުގަނޑަށް 100 ޕަސަންޓް ޔަގީން ނޮވެމްބަރު 11 ގައި އިންތިހާބީ ރައީސް ހުވާކުރައްވަން ދިވެހި ރައްޔަތުން އިއްތިފާގުވާނެ. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

10:08

ލީވާން އަލީ

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް

ކ. މާލެ


ނޮވެމްބަރު 11 ގައި އިންތިހާބީ ރައީސް އަދި ނައިބްރައީސް ހުވާކުރައްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބަ އޮތް. މިކަން ކާމިޔާބުވާނެ. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

10:00

ލީވާން އަލީ

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިފާއު

ކ. މާލެ


އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ފަސް އަހަރުގެ ދައުރު ހަމަވާނީ ނޮވެމްބަރު 17 ގައި ކަމަށް. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

09:58

ލީވާން އަލީ

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް

ކ. މާލެ


ނޮވެމްބަރު 11 ގައި ކޮންމެހެންވެސް އިންތިހާބީ ރައީސް ހުވާކުރައްވަން ޖެހޭ. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

09:55

ލީވާން އަލީ

އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް

ކ. މާލެ


އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމެއް ނޫން ރައީސް ޔާމީން އެންމެ ދުވަހަކަށްވެސް ވެރިކަމުގައި ބަހައްޓަން. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

09:53

ލީވާން އަލީ

ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ހުސެއިން

ކ. މާލެ


ރައްޔަތުން ވޯޓުލާފައިވަނީ ދައުރު ފެށޭ ދުވަހާއި، ނިމޭދުވަސް ބެލުމަށް ފަހު. އިންތިހާބީ ރައީސް ހުވާކުރައްވަން ޖެހޭނީ 11 ނޮވެމްބަރުގައި ކަމަށް ދެކެން.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

09:48

ލީވާން އަލީ

ވިލިގިނލި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސެއިން

ކ. މާލެ


11 ނޮވެމްބަރުގައި ހުވާކުރައްވާ ގޮތަށް ރައްޔަތުން ވޯޓު ލާފައިވަނީ. އެގޮތުން 11 ނޮވެމްބަރުގައި އިންތިހާބީ ރައީސް ހުވާކުރައްވަންޖެހޭ. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

09:42

ލީވާން އަލީ

ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ދީދީ

ކ. މާލެ


އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ހުވާކުރައްވަން ޖެހޭނީ ނޮވެމްބަރު 11 ގައި. އެ ދުވަހު ހުވާކުރެއްވިޔަސް ގާނޫނަށް ފުށު ނާރާނެ. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

09:37

ލީވާން އަލީ

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް

ކ. މާލެ


އިންތިހާބީ ރައީސް އަދި ނައިބްރައީސް އަށް މަރުހަބާ. ނޮވެމްބަރު 11 ގައި އިންތިހާބީ ރައީސް އަދި ނައިބްރައީސް ކޮންމެހެންވެސް ހުވާކުރައްވަން ޖެހޭ. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

09:27

ލީވާން އަލީ

މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް

ކ. މާލެ


މިއީ ބަހުސެއް އޮތް ކަމެއް ނޫން. އިންތިހާބީ ރައީސް ހުވާ ކުރައްވަން ޖެހޭނީ 11 ނޮވެމްބަރުގައި. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

09:24

ލީވާން އަލީ

ވިލިފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު

ކ. މާލެ


އިންތިހާބީ ރައީސް ހުވާކުރައްވަން ޖެހޭނީ 11 ނޮވެމްބަރުގައި ކަމަށް ދެކެން. މަޖިލީހުގައި އާ ސަރުކާރަށް ފުރިހަމަ އަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

09:22

ލީވާން އަލީ

މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް

ކ. މާލެ


އިންތިހާބީ ރައީސް ހުވާ ކުރައްވަން ޖެހޭނީ 11 ނޮވެމްބަރުގައި ކަމަށް ދެކެން. އެގޮތަށް އެކަން ކަނޑައަޅަންޖެހޭ. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

09:18

ލީވާން އަލީ

ކ. މާލެ


އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ހުވާކުރައްވާ ދުވަސް ކަނޑައެޅުމުގެ ބަހުސް ފަށައިފި 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

09:16

ލީވާން އަލީ

ކ. މާލެ


މިއީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު މަޖިލީހުގައި ތަޅުއަޅުވައި ސިފައިން މަޖިލީހުގެ އިދާރާ ހިސޯރު ކުރި ފަހުން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ މެމްބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

09:11

ލީވާން އަލީ

ކ. މާލެ


އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މަޖިލިސް އިދާރާ އަށް ވަޑައިގަންނަވައިފި 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

09:09

ލީވާން އަލީ

ކ. މާލެ


މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ 42 މެމްބަރުންނާއެކު ފަށައިފި 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

09:03

ލީވާން އަލީ

ކ. މާލެ


މަޖިލީހުގެ ނައިބް ރައީސް ރީކޯ މޫސާ މަނިކު އަދި އިންތިހާބީ ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް މަޖިލިސް އިދާރާއަށް ވަޑައިގަންނަވައިފި


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

08:54

ކޮމެންޓް